Otwarty konkurs ofert Decyzje podatkowe 2020 Bezpłatne sms-y Bezpłatne komunikaty Lubuska Unia Światłowodowa Odbiór odpadów gabarytowych Kursy dla seniorów Użytkowanie wieczyste Harmonogram wywozu odpadów Audio przewodnik

Otwarty konkurs ofert

Środki dla organizacji pozarządowych. Zobacz jakie działania gmina wspiera finansowo.

Decyzje podatkowe 2020

Dlaczego każdy współwłaściciel dostaje osobną decyzję?

Bezpłatne sms-y

Bezpłatne informacje o awariach prądu, przerwach w dostawie wody i innych ważnych wydarzeniach na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie

Bezpłatne komunikaty

Zainstaluj darmową aplikację i bądź na bieżąco z ważnymi informacjami. Kliknij na baner aby uzyskać więcej informacji.

Lubuska Unia Światłowodowa

Zobacz na jakiem etapie są prace instalatorskie w naszej gminie w ramach Programu Polska Cyfrowa.

Odbiór odpadów gabarytowych

Terminy wywozów odpadów gabarytowych z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie - kliknij na grafikę, aby zobaczyć harmonogram.

Kursy dla seniorów

Kursy dla osób 65+ z obsługi nowych technologii. Więcej informacji po kliknięciu na baner.

Użytkowanie wieczyste

Informacja w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

Harmonogram wywozu odpadów

1 listopada 2018 roku nastąpiły zmiany w harmonogramie wywozu odpadów na terenie naszej gminy. Po więcej należy kliknąć na baner po prawej stronie.

Audio przewodnik

Od teraz możesz samodzielnie zwiedzać miasto. Skorzystaj z darmowego audio przewodnika po najciekawszych miejscach w Strzelcach Krajeńskich
PL EN DE
Zmiany w harmonogramie dowozów uczniów do szkół - więcej na www.scopo.strzelce.edu.pl

Informacja dla przedsiębiorców

2019-03-12
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1716 ze zmianami) nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych nieruchomości.Przez grunty zabudowane na cele mieszkaniowe należy rozumieć nieruchomości zabudowane wyłącznie budynkami:

  • mieszkalnymi jednorodzinnym,
  • mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę  liczby lokali stanowią lokale mieszkalne,
  • o których mowa powyżej wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

Przekształceniem objęte zostały zatem również nieruchomości zabudowane na cele mieszkaniowe (nieruchomości wielolokalowe), w których działalność gospodarczą prowadzą przedsiębiorcy. 

W przypadku ustalania odpłatność należnej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego  dla przedsiębiorców  prowadzących działalność gospodarczą stosuje się przepisy o pomocy publicznej  Zgodnie z prawem Unii Europejskiej przedsiębiorcą jest podmiot oferujący produkty lub usługi na rynku. Jako przedsiębiorcę uznaje się zwłaszcza: osoby fizyczne prowadzące działalność  gospodarczą wpisaną do ewidencji/rejestru lub bez formalnego wpisu do rejestru, spółki prawa handlowego, spółki cywilne, spółdzielnie, stowarzyszenia, fundacje, instytucje kultury.

Przepis art. 7 ustawy umożliwia właścicielom gruntu będącym przedsiębiorcami, w odniesieniu do nieruchomości wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej wybór systemu płatności za przekształcenie.

1.      Przy płatności  20 rat rocznych płatnych przez okres 20 lat  konieczne jest zastosowanie przepisów o pomocy de minimis

2.      Przepisy o pomocy de minimis  nie będą  miały zastosowania  jeżeli przedsiębiorca do dnia 31 marca br. złoży w Urzędzie Miejskim oświadczenie o zamiarze wnoszenia opłaty rocznej przekształceniowej w wydłużonym terminie w zależności od wysokości stawki procentowej opłaty rocznej, i tak:

  • 99 lat - jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 1%,
  • 50 lat- jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, wynosi 2%,
  •  33 lat- jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, wynosi 3%.

Brak opisanego wyżej oświadczenia  będzie jednoznaczny z zastosowania przepisów o pomocy de minimis bądź naliczenie dopłaty do wartości nieruchomości w przypadku przekroczenia limitu pomocy  i uwzględnione przy wydawania stosownego zaświadczenia.

Jeżeli do dnia 31 marca 2019r. przedsiębiorca nie złoży stosownego oświadczenia, bądź będzie chciał skorzystać z przepisów  ustawy o pomocy de mini mis  będzie zobowiązany dostarczyć:

  • Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc do mini mis – druk 1
  • Oświadczenie o nieuzyskaniu pomocy de mini mis, bądź oświadczenie o wysokości uzyskanej pomocy  w latach 2017-2019 – druk 2

 

Załączone pliki
« Powrót