Otwarty konkurs ofert Decyzje podatkowe 2020 Bezpłatne sms-y Bezpłatne komunikaty Lubuska Unia Światłowodowa Odbiór odpadów gabarytowych Kursy dla seniorów Użytkowanie wieczyste Harmonogram wywozu odpadów Audio przewodnik

Otwarty konkurs ofert

Środki dla organizacji pozarządowych. Zobacz jakie działania gmina wspiera finansowo.

Decyzje podatkowe 2020

Dlaczego każdy współwłaściciel dostaje osobną decyzję?

Bezpłatne sms-y

Bezpłatne informacje o awariach prądu, przerwach w dostawie wody i innych ważnych wydarzeniach na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie

Bezpłatne komunikaty

Zainstaluj darmową aplikację i bądź na bieżąco z ważnymi informacjami. Kliknij na baner aby uzyskać więcej informacji.

Lubuska Unia Światłowodowa

Zobacz na jakiem etapie są prace instalatorskie w naszej gminie w ramach Programu Polska Cyfrowa.

Odbiór odpadów gabarytowych

Terminy wywozów odpadów gabarytowych z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie - kliknij na grafikę, aby zobaczyć harmonogram.

Kursy dla seniorów

Kursy dla osób 65+ z obsługi nowych technologii. Więcej informacji po kliknięciu na baner.

Użytkowanie wieczyste

Informacja w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

Harmonogram wywozu odpadów

1 listopada 2018 roku nastąpiły zmiany w harmonogramie wywozu odpadów na terenie naszej gminy. Po więcej należy kliknąć na baner po prawej stronie.

Audio przewodnik

Od teraz możesz samodzielnie zwiedzać miasto. Skorzystaj z darmowego audio przewodnika po najciekawszych miejscach w Strzelcach Krajeńskich
PL EN DE
Zmiany w harmonogramie dowozów uczniów do szkół - więcej na www.scopo.strzelce.edu.pl

Informacja dla osób fizycznych

2019-03-12Informacja w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

       


Zgodnie z ustawą o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów od 1 stycznia 2019 roku część nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste z mocy prawa przekształciło się w prawo własności.

Przekształceniu podlegają nieruchomości zabudowane wyłącznie:

· budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi

· wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne,

· budynkami wymienionymi powyżej wraz z budynkami gospodarczymi, garażami i innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalny.

Potwierdzenie faktu przekształcenia

Dokumentem potwierdzającym przekształcenie jest zaświadczenie wydawane przez Burmistrza Strzelec Krajeńskich, które zawiera informację o wysokości i terminie uiszczenia opłaty przekształceniowej.

Zaświadczenie jest jedynie formalnym potwierdzeniem przekształcenia i będzie wydane z urzędu
w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia, tj. od dnia 1 stycznia 2019 r. Zaświadczenia są bezpłatne i będą wydawane sukcesywnie.

Poświadczenie przekształcenia na wniosek

Zaświadczenie może również zostać wydane na wniosek właściciela. W takim wypadku zaświadczenie wydawane jest w ciągu 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku, a w przypadku uzasadnionej potrzeby dokonania czynności prawnej mającej za przedmiot lokal w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Wydanie zaświadczenia „na wniosek” podlega opłacie skarbowej w wysokości 50 zł.

Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia jest dostępny w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Krajeńskich pobrania poniżej.

Wszystkie zaświadczenia (zarówno te wydawane z urzędu, jak i te wydawane na wniosek) zostaną przekazane przez urząd do Sądu Rejonowego w Strzelcach Krajeńskich oraz do Starostwa Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich. Dokumenty te będą stanowiły podstawę wpisu prawa własności w prowadzonych przez te urzędy ewidencjach. Wpisy te będą dokonywane nieodpłatnie. Przekazane do sądu zaświadczenia będą stanowiły także podstawę wpisu do ksiąg wieczystych roszczenia o opłatę przekształceniową (która opisana jest poniżej)

Opłaty

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego jest odpłatne.

Zgodnie z ustawą, przez 20 lat co roku osoby objęte przekształceniem, będą płacili tzw. opłatę przekształceniową.

Roczna opłata przekształceniowa odpowiada wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste jaka obowiązywałaby w 2019 r. W przypadku gdy w ostatnich trzech latach przeprowadzana była aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste, opłata przekształceniowa odpowiada wysokości opłaty rocznej w trzecim roku od aktualizacji.

Opłata przekształceniowa może podlegać waloryzacji nie częściej niż raz na 3 lata, licząc od ostatniej waloryzacji.

Opłatę za rok 2019 należy wpłacić w terminie do dnia 29.02.2020 r., natomiast opłaty za kolejne lata należy wpłacać do dnia 31 marca każdego roku począwszy od roku 2020 (bez uprzedniego wezwania) na wskazany w zaświadczeniu rachunek bankowy.

Całą opłatę można też wpłacić jednorazowo – płatność "z góry".

Wysokość opłaty jednorazowej odpowiada iloczynowi wysokości opłaty obowiązującej w roku,
w którym zgłoszono zamiar wniesienia opłaty jednorazowej, oraz liczby lat pozostałych do upływu okresu 20 lat od dnia przekształcenia.

Opłata jednorazowa odpowiada iloczynowi wysokości opłaty obowiązującej w roku, w którym zgłoszono zamiar wniesienia opłaty jednorazowej, oraz liczby lat pozostałych do upływu okresu. Czyli w 2019 roku stanowi dwudziestokrotność opłaty rocznej, w 2020 roku dziewiętnastokrotność itd.

Właściciele chcący skorzystać z możliwości jednorazowej wpłaty proszeni są o kontakt z Urzędem Miejskim celem zweryfikowania nieruchomości pod kątem jej zakwalifikowania do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność jak również ustalenia wysokości opłaty celem uniknięcia wystąpienia nadpłat bądź niedopłat z tego tytułu.

Całkowita spłata

Po wniesieniu wszystkich opłat przekształceniowych albo opłaty jednorazowej, właściwy organ wydaje z urzędu zaświadczenie o wniesieniu powyższych opłat. Dokument ten właściciel gruntu załącza do wniosku o wykreślenie z księgi wieczystej wpisu roszczenia o opłatę.

Od wniosku o wykreślenie roszczenia sąd pobiera opłatę w wysokości:

· 250 zł - w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej;

· 75 zł - w pozostałych przypadkach.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny:

95/763 63 30, 95/763 63 42 lub 95/763 63 32.


Załączone pliki
« Powrót