Kursy dla seniorów Stop pożarom traw Bezpłatne sms-y Użytkowanie wieczyste Bezpłatne komunikaty Harmonogram wywozu odpadów Audio przewodnik

Kursy dla seniorów

Kursy dla osób 65+ z obsługi nowych technologii. Więcej informacji po kliknięciu na baner.

Stop pożarom traw

W Polsce w 2018 roku odnotowano 149 434 pożarów, wśród których 48 767 (33% wszystkich pożarów w Polsce) to pożary traw na łąkach i nieużytkach rolnych.

Bezpłatne sms-y

Bezpłatne informacje o awariach prądu, przerwach w dostawie wody i innych ważnych wydarzeniach na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie

Użytkowanie wieczyste

Informacja w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

Bezpłatne komunikaty

Zainstaluj darmową aplikację i bądź na bieżąco z ważnymi informacjami. Kliknij na baner aby uzyskać więcej informacji.

Harmonogram wywozu odpadów

1 listopada 2018 roku nastąpiły zmiany w harmonogramie wywozu odpadów na terenie naszej gminy. Po więcej należy kliknąć na baner po prawej stronie.

Audio przewodnik

Od teraz możesz samodzielnie zwiedzać miasto. Skorzystaj z darmowego audio przewodnika po najciekawszych miejscach w Strzelcach Krajeńskich
PL EN DE
Zmiany w harmonogramie wywozu odpadów z terenów wiejskich - www.sgo5.pl

Sprawozdanie z konsultacji

2016-08-16
Sprawozdanie z konsultacji dot. projektu dokumentu "Program Rewitalizacji dla Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2016-2023"


Sprawozdanie
  z przeprowadzonych konsultacji projektu „Programu rewitalizacji dla Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2016-2023” z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  
         
    Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach 29 lipca 2016r. do dnia 12 sierpnia 2016r w celu poznania opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzących działalność na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie w sprawie projektu dokumentu. Informacja dotycząca konsultacji oraz projekt programu zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.strzelce.pl, na stronie internetowej Gminy www.strzelce.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. Konsultacje z wyżej wymienionymi podmiotami zostały przeprowadzone w formie pisemnego wyrażenia opinii i uwag w sprawie zmian w Programie. We wskazanym terminie nie wniesiono żadnych uwag do projektu dokumentu. Ponadto w dniu 04.08.2016r. przeprowadzono bezpośrednie spotkanie z zainteresowanymi w siedzibie Strzeleckiego Ośrodka Kultury. Na spotkanie, które rozpoczęło się o godz. 17.30, przybyło 12 osób, reprezentujących następujące podmioty: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Strzelcach Krajeńskich, Centrum Integracji Społecznej w Strzelcach Krajeńskich, Radę Miejską w Strzelcach Krajeńskich, Klub Seniora w Strzelcach Krajeńskich, Stowarzyszenie Razem dla Strzelec, mieszkańcy. Zebrani nie zgłosili uwag do projektu dokumentu. Uczestnicy spotkania wyrazili chęć udziału w realizacji zadań zapisanych w projekcie dokumentu.W związku z powyższym projekt uchwały w sprawie przyjęcia dokumentu zostanie przedłożony Radzie Miejskiej na najbliższej sesji po zatwierdzeniu projektu dokumentu przez Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym (w związku z udzielonym dofinansowaniem) oraz po zakończeniu procedury oceny oddziaływania na środowisko.Sprawozdanie zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Strzelce Krajeńskie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
« Powrót