Otwarty konkurs ofert Decyzje podatkowe 2020 Bezpłatne sms-y Bezpłatne komunikaty Lubuska Unia Światłowodowa Odbiór odpadów gabarytowych Kursy dla seniorów Użytkowanie wieczyste Harmonogram wywozu odpadów Audio przewodnik

Otwarty konkurs ofert

Środki dla organizacji pozarządowych. Zobacz jakie działania gmina wspiera finansowo.

Decyzje podatkowe 2020

Dlaczego każdy współwłaściciel dostaje osobną decyzję?

Bezpłatne sms-y

Bezpłatne informacje o awariach prądu, przerwach w dostawie wody i innych ważnych wydarzeniach na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie

Bezpłatne komunikaty

Zainstaluj darmową aplikację i bądź na bieżąco z ważnymi informacjami. Kliknij na baner aby uzyskać więcej informacji.

Lubuska Unia Światłowodowa

Zobacz na jakiem etapie są prace instalatorskie w naszej gminie w ramach Programu Polska Cyfrowa.

Odbiór odpadów gabarytowych

Terminy wywozów odpadów gabarytowych z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie - kliknij na grafikę, aby zobaczyć harmonogram.

Kursy dla seniorów

Kursy dla osób 65+ z obsługi nowych technologii. Więcej informacji po kliknięciu na baner.

Użytkowanie wieczyste

Informacja w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

Harmonogram wywozu odpadów

1 listopada 2018 roku nastąpiły zmiany w harmonogramie wywozu odpadów na terenie naszej gminy. Po więcej należy kliknąć na baner po prawej stronie.

Audio przewodnik

Od teraz możesz samodzielnie zwiedzać miasto. Skorzystaj z darmowego audio przewodnika po najciekawszych miejscach w Strzelcach Krajeńskich
PL EN DE
Zmiany w harmonogramie dowozów uczniów do szkół - więcej na www.scopo.strzelce.edu.pl

Sprawozdanie z konsultacji

2016-08-16
Sprawozdanie z konsultacji dot. projektu dokumentu "Program Rewitalizacji dla Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2016-2023"


Sprawozdanie
  z przeprowadzonych konsultacji projektu „Programu rewitalizacji dla Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2016-2023” z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  
         
    Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach 29 lipca 2016r. do dnia 12 sierpnia 2016r w celu poznania opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzących działalność na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie w sprawie projektu dokumentu. Informacja dotycząca konsultacji oraz projekt programu zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.strzelce.pl, na stronie internetowej Gminy www.strzelce.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. Konsultacje z wyżej wymienionymi podmiotami zostały przeprowadzone w formie pisemnego wyrażenia opinii i uwag w sprawie zmian w Programie. We wskazanym terminie nie wniesiono żadnych uwag do projektu dokumentu. Ponadto w dniu 04.08.2016r. przeprowadzono bezpośrednie spotkanie z zainteresowanymi w siedzibie Strzeleckiego Ośrodka Kultury. Na spotkanie, które rozpoczęło się o godz. 17.30, przybyło 12 osób, reprezentujących następujące podmioty: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Strzelcach Krajeńskich, Centrum Integracji Społecznej w Strzelcach Krajeńskich, Radę Miejską w Strzelcach Krajeńskich, Klub Seniora w Strzelcach Krajeńskich, Stowarzyszenie Razem dla Strzelec, mieszkańcy. Zebrani nie zgłosili uwag do projektu dokumentu. Uczestnicy spotkania wyrazili chęć udziału w realizacji zadań zapisanych w projekcie dokumentu.W związku z powyższym projekt uchwały w sprawie przyjęcia dokumentu zostanie przedłożony Radzie Miejskiej na najbliższej sesji po zatwierdzeniu projektu dokumentu przez Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym (w związku z udzielonym dofinansowaniem) oraz po zakończeniu procedury oceny oddziaływania na środowisko.Sprawozdanie zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Strzelce Krajeńskie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
« Powrót