Tarcza Antykryzysowa Koronawirus Decyzje podatkowe 2020 Bezpłatne komunikaty Lubuska Unia Światłowodowa Użytkowanie wieczyste Odbiór odpadów gabarytowych Kursy dla seniorów Audio przewodnik

Tarcza Antykryzysowa

Dowiedz się jaką pomoc przygotował dla Ciebie i twojej firmy Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Koronawirus

Zapoznaj się z informacjami rządu na temat koronawirusa.

Decyzje podatkowe 2020

Dlaczego każdy współwłaściciel dostaje osobną decyzję?

Bezpłatne komunikaty

Zainstaluj darmową aplikację i bądź na bieżąco z ważnymi informacjami. Kliknij na baner aby uzyskać więcej informacji.

Lubuska Unia Światłowodowa

Zobacz na jakiem etapie są prace instalatorskie w naszej gminie w ramach Programu Polska Cyfrowa.

Użytkowanie wieczyste

Informacja w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

Odbiór odpadów gabarytowych

Terminy wywozów odpadów gabarytowych z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie - kliknij na grafikę, aby zobaczyć harmonogram.

Kursy dla seniorów

Kursy dla osób 65+ z obsługi nowych technologii. Więcej informacji po kliknięciu na baner.

Audio przewodnik

Od teraz możesz samodzielnie zwiedzać miasto. Skorzystaj z darmowego audio przewodnika po najciekawszych miejscach w Strzelcach Krajeńskich
PL EN DE

Wybory ławników

2019-11-27

Trwają wybory ławników na kadencję 2020-2023


 

I N F O R M A C J A

Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich

z dnia 25 listopada 2019 r.

w sprawie wyborów uzupełniających ławników

na kadencję 2020-2023

Przy wyborach ławniczych zastosowanie mają przepisy rozdziału 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych – u.s.p. (Dz. U. 2019 poz.52 ze zm.).

I. Z dniem 31 grudnia 2019 r. upływa kadencja ławników sądowych, w terminie
do dnia 31 października 2019 r. Rada Miejska w Strzelcach Krajeńskich dokonała wyboru 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Strzelcach Krajeńskich na kadencję 2020-2023 r. W związku z tym, że liczba ławników wybieranych przez Radę Miejską została określona w liczbie 3,

- do Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 2 osoby

- do Sądu Rejonowego w Strzelcach Krajeńskich – 1 osoba, Prezes Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim wystosował pismo w sprawie dokonania wyborów uzupełniających ławników na kadencję 2020-2023.

 

II. Prezes Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim określił liczbę ławników wybieranych przez Radę Miejską w Strzelcach Krajeńskich w wyborach uzupełniających:

- do Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 2 osoby

- do Sądu Rejonowego w Strzelcach Krajeńskich – 2 osoby.

III. Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

- posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

- jest nieskazitelnego charakteru,

- ukończył 30 lat,

- jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu

kandydowania co najmniej od roku,

- nie przekroczył 70 lat,

- jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

- posiada co najmniej wykształcenie średnie,

- do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

IV. Ławnikami nie mogą być:

- osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

- osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

- funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

- adwokaci i aplikanci adwokaccy;

- radcy prawni i aplikanci radcowscy;

- duchowni;

- żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

- funkcjonariusze Służby Więziennej;

- radni gminy, powiatu, województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

V. Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy Strzelce Krajeńskie, w nieprzekraczalnym terminie do 27 grudnia 2019 r.

VI. Zgłoszenia kandydatów na ławników przyjmowane będą w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Krajeńskich przy alei Wolności 48, pokój nr 43 (III piętro) od dnia 27 listopada 2019 r. do dnia 27 grudnia 2019 r. od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

VII. Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, której wzór został określony w załączniku do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 roku w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników.

Karty zgłoszenia wydawane są nieodpłatnie w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Krajeńskich (pokój nr 43 III piętro) w godzinach przyjmowania zgłoszeń, a także dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia należy dołączyć następujące dokumenty:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika

5) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące stowarzyszenia, innej organizacji społecznej lub zawodowej dokonującej zgłoszenia kandydata;

6) listę osób, zwierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata, w przypadku zgłoszenia kandydata przez obywateli (w przypadku zgłoszenia kandydata dokonywanego przez obywateli osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia, jest pierwsza osoba umieszczona na liście);

7) dwa zdjęcia zgodnie z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydawanie dowodu osobistego.

 

Uwaga!

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa ( art. 167 § 7 i § 8 u.s.p.). Opłaty za badania lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika (art. 162 § 7a u.s.p.).

Dokumenty wymienione w punktach 1, 2, 3 i 4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przez dniem zgłoszenia, a dokumenty wymienione w pkt 5 nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

VIII. Wszelkie informacje dotyczące wyboru ławników sądowych udzielane są w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Krajeńskich Aleja Wolności 48 (III piętro, pokój nr 43) w godzinach pracy Urzędu pod nr telefonu (095) 763 63 43.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

/-/ Jadwiga Janusz


 
« Powrót