IV Piątka Na Rynku Lubuska Unia Światłowodowa Bezpłatne sms-y

IV Piątka Na Rynku

Kolejna edycja imprezy biegowej w Strzelcach Krajeńskich

Lubuska Unia Światłowodowa

Zadbaj, aby Twój dom został bezpłatnie podłączony do najszybszej sieci światłowodowej. Wystarczą 3 kroki: 1. Wejdź na stronę http://uniaswiatlowodowa.pl/dla_mieszkancow lub odwiedź Urząd Gminu i Punkt Informacji Turystycznej 2.

Bezpłatne sms-y

Bezpłatne informacje o awariach prądu, przerwach w dostawie wody i innych ważnych wydarzeniach na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie
PL EN DE
Twój kontakt w ważnej sprawie - kontakt@strzelce.pl

Informacja na temat realizacji projektu systemowego „Rozwijamy zdolności, pokonujemy trudności” realizowanego przez Gminę Strzelce Krajeńskie

2013-12-02
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Tytuł projektu: „Rozwijamy zdolności, pokonujemy trudności”

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 258.039,80 PLN

Wkład własny Gminy Strzelce Krajeńskie: 0,00 PLN

Wartość dofinansowania ze środków europejskich: 219.333,83 PLN

Wartość dofinansowania z budżetu krajowego: 38. 705,97 PLN

Program Operacyjny: Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Podziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Okres realizacji: 1.09.2013 r. do 27.06.2014 r.

Beneficjent: Gmina Strzelce Krajeńskie

Jednostka realizująca projekt: Zespół Wychowawczo – Oświatowy w Strzelcach Krajeńskich

 

Opis projektu:

Projektem objęci są uczniowie klas I-III z czterech szkół podstawowych z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie: Publicznej Szkoły Podstawowej w Bobrówku, Publicznej Szkoły Podstawowej w Ogardach, Publicznej Szkoły Podstawowej w Tucznie oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Strzelcach Krajeńskich (ogółem 346 uczniów). We wszystkich szkołach wprowadzone zostały Standardy I, II i III określone w „Zasadach przygotowania, realizacji
i rozliczania projektów systemowych w zakresie indywidualizacji nauczania”. W toku realizacji poszczególnych standardów oraz w wyniku przeprowadzonych w tych szkołach badań, analiz i wywiadów zdiagnozowano następujące problemy: trudności w czytaniu
i pisaniu, trudności w zdobywaniu wiedzy matematycznej, wady postawy, wady wymowy, zaburzenia komunikacji. Proces indywidualizacji obejmie również dzieci szczególnie uzdolnione. W kontekście wyrównywania szans edukacyjnych bardzo istotne jest przekazywanie w sposób niestereotypowy wiedzy, umiejętności, szerokiego wachlarza możliwych wyborów już w dalszych etapach nauki i życia. Wymienione problemy stanowią istotną barierę w dalszym rozwoju dzieci i osiąganiu przez nich sukcesów na miarę możliwości.

W wyniku realizacji zajęć dodatkowych wzmocniona zostanie własna samoocena, chęć pokonywania trudności, rozwiązania problemów. Dzieci zostaną wdrożone do systematycznej, codziennej pracy. Potrzeby dzieci staną się możliwe do zrealizowania między innymi dzięki aktywującym metodom nauczania jakie niesie ze sobą realizacja projektu. Do grona uczniów ze specjalnymi potrzebami zaliczone zostały również dzieci uzdolnione, wymagające specjalnego ukierunkowania ich rozwoju. Dodatkowe zajęcia spowodują większą aktywność i zaangażowanie, zwiększenie wiary w odnoszenie sukcesu, umiejętność prezentowania własnej wiedzy.

 

 

 

W ramach projektu realizowane są następujące zadania:

1. Doposażenie bazy dydaktycznej szkoły – obejmujące zakup materiałów dydaktycznych do sal, w których prowadzone są zajęcia z uczniami
i uczennicami klas I – III czterech szkół podstawowych. Zakupione zostaną:

a. pomoce dydaktyczne do realizacji treści z zakresu edukacji polonistycznej,

b. gry dydaktyczne do realizacji treści z zakresu edukacji polonistycznej,

c. zestawy edukacyjne do realizacji treści z zakresu edukacji polonistycznej,

d. pomoce dydaktyczne do realizacji treści z zakresu edukacji matematycznej,

e. gry dydaktyczne do realizacji treści z zakresu edukacji matematycznej,

f. zestawy edukacyjne do realizacji treści z zakresu edukacji matematycznej,

g. gry dydaktyczne pozwalające poprzez zabawę poprawić wymowę dzieci,

h. pakiety do diagnozowania i korygowania dysfunkcji i dysharmonii rozwojowych jak wady wymowy, zagrożenie specyficznymi trudnościami z matematyki, zagrożenie specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu,

i. pomoce do korygowania wad postawy i zaburzeń koordynacji ruchowej,

j. pomoce rozwijające zainteresowania i zdolności matematyczno – przyrodnicze,

k. pomoce dydaktyczne do realizacji zadań w zakresie właściwej komunikacji społecznej,

l. gry dydaktyczne do realizacji zadań w zakresie właściwej komunikacji społecznej,

m. pakiety wspomagania rozwoju w zakresie właściwej komunikacji społecznej,

n. pakiety do diagnozowania i rozwijania uzdolnień,

o. pomoce i materiały rozwijające uzdolnienia plastyczne.

2. Realizacja zajęć dodatkowych w czterech szkołach z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie – zajęcia dodatkowe mają na celu wspieranie indywidualizacji procesu dydaktycznego, na podstawie opracowanych przez zespół nauczycieli programów indywidualizacji:

a. zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu,

b. zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,

c. zajęcia gimnastyki korekcyjnej,

d. zajęcia rozwijające zainteresowania i zdolności matematyczno – przyrodnicze,

e. zajęcia logopedyczne,

f. zajęcia socjoterapeutyczne,

g. zajęcia rozwijające zainteresowania i zdolności plastyczne.

Wszystkie dzieci objęte zostaną pomocą psychologiczną i pedagogiczną. Łącznie zaplanowano przeprowadzenie 4246 godz. w ciągu roku szkolnego 2013/2014.

Zarządzanie projektem

Zespół Projektowy:

Koordynator Projektu – Zbigniew Pytel

Księgowa projektu – Agnieszka Goździcka

W każdej ze szkół za realizację projektu odpowiedzialni są dyrektorzy: ustalanie harmonogramu zajęć, promocja, informowanie koordynatora o konieczności sprawdzenia zmian.

Cel główny projektu:

Celem głównym projektu jest wsparcie w okresie jego realizacji indywidualnego rozwoju uczniów klas I – III w czterech szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie, dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych tych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych.

Cele szczegółowe:

1. zapewnienie każdemu dziecku, objętemu wsparciem w ramach projektu oferty edukacyjno – wychowawczo – profilaktycznej zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi,

2. stworzenie warunków w szkołach objętych wsparciem, umożliwiających
i wspomagających indywidualną pracę nauczyciela z uczniem, poprzez wyposażenie bazy szkoły w niezbędne materiały dydaktyczne,

3. zminimalizowanie specyficznych trudności w uczeniu się u 50% uczniów klas I – III szkół podstawowych z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie,

4. zwiększenie dostępności wsparcia i pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej dzieciom, w szczególności dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych w czterech szkołach z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie.

Rekrutacja:

Wsparciem zostało objętych 346 uczniów (154 dziewczynki i 192 chłopców) klas I – III szkół podstawowych w Bobrówku, Ogardach, Tucznie i Strzelcach Krajeńskich w wieku
6 – 10 lat. W projekcie uczestniczą dzieci odpowiednio do rozpoznanych potrzeb
w zakresie specyficznych trudności w uczeniu się lub zajęciach rozwijających uzdolnienia
i zainteresowania. W poszczególnych zajęciach specjalistycznych wezmą udział te dzieci,
u których powołany zespół zdiagnozował określone problemy, m.in. podczas zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych, na wycieczkach szkolnych, uroczystościach szkolnych,
w świetlicy, w bibliotece, podczas przerw oraz na podstawie analizy zapisów w dziennikach w zakresie osiągnięć uczniów, analizy zapisów wychowawców, pedagoga, rozmów
z rodzicami.


Załączone pliki
« Powrót