Komunikat dla kierowców Letnia potańcówka Bezpłatne sms-y Bezpłatne komunikaty Utrudniena drogowe Odbiór odpadów gabarytowych Kursy dla seniorów Użytkowanie wieczyste Harmonogram wywozu odpadów Audio przewodnik

Komunikat dla kierowców

20 i 21 lipca czekają nas utrudnienia drogowe - kliknij na grafikę obok, aby zobaczyć szczegóły.

Letnia potańcówka

20 lipca zapraszamy na drugą Letnią potańcówkę na strzeleckim rynku. Dobra zabawa z DJ-em dla każdego.

Bezpłatne sms-y

Bezpłatne informacje o awariach prądu, przerwach w dostawie wody i innych ważnych wydarzeniach na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie

Bezpłatne komunikaty

Zainstaluj darmową aplikację i bądź na bieżąco z ważnymi informacjami. Kliknij na baner aby uzyskać więcej informacji.

Utrudniena drogowe

Jak informuje GDDKiA, nawet do 20 czerwca mogą potrwać prace remontowe na newralgicznym odcinku DK22 (ul. Chrobrego) przebiegającym przez centrum naszego miasta.

Odbiór odpadów gabarytowych

Terminy wywozów odpadów gabarytowych z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie - kliknij na grafikę, aby zobaczyć harmonogram.

Kursy dla seniorów

Kursy dla osób 65+ z obsługi nowych technologii. Więcej informacji po kliknięciu na baner.

Użytkowanie wieczyste

Informacja w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

Harmonogram wywozu odpadów

1 listopada 2018 roku nastąpiły zmiany w harmonogramie wywozu odpadów na terenie naszej gminy. Po więcej należy kliknąć na baner po prawej stronie.

Audio przewodnik

Od teraz możesz samodzielnie zwiedzać miasto. Skorzystaj z darmowego audio przewodnika po najciekawszych miejscach w Strzelcach Krajeńskich
PL EN DE
Letnia Potańcówka na strzeleckim rynku - 20 lipca, godzina 19:00
Utrudnienia drogowe na ul. Cmentarnej, Przemysłowej, Ogrodowej, PCK, 11-go Listopada, J. Piłsudskiego, J. Słowackiego.

Dowody osobiste

KARTA SPRAWY

Nazwa referatu : Urząd Stanu Cywilnego.

Tytuł sprawy: Dowody osobiste

Termin załatwienia: do 30 dni.

Osoba kontaktowa: Inspektor USC Marta Wąsowicz

Miejsce załatwienia: Urząd Stanu Cywilnego Al. Wolności 48, parter pokój nr 5.

Telefon kontaktowy: 95 7636304.

Adres e-mail: dowody@strzelce.pl

Sposób załatwienia: Wypełnić i złożyć wniosek na obowiązującym formularzu wraz z załącznikiem. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście w organie dowolnej gminy na terenie całego kraju, lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (ePUAP), na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Miejsce odbioru: gmina w której obywatel składał wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego.

Wymagane dokumenty: 1. wniosek o wydanie dowodu osobistego, 2. Załączniki: a. aktualna fotografia osoby, której wniosek dotyczy o wymiarach 35x45 mm ukazującą osobę w pozycji frontalnej bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami , b. na żądanie organu – poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie polskiego obywatelstwa w razie gdy dane we wniosku budzą wątpliwości co do obywatelstwa.

3. dotychczasowy dowód osobisty a w przypadku jego utraty, ważny paszport (dot. osób, które go posiadają),

4. dokument podróży lub inny dokument stwierdzający tożsamość - w przypadku osób, które otrzymały polskie obywatelstwo.

Czas realizacji: do 30 dni.

Opłaty: Nie pobiera się.

Tryb odwoławczy: Odwołanie do Wojewody Lubuskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi: Dowód osobisty jest ważny 10 lat od daty jego wydania z wyjątkiem: - dla osoby, która nie ukończyła 5 roku życia – dowód jest ważny 5 lat od daty jego wydania

Warstwa elektroniczna dowodu: Warstwa elektroniczna zawiera wszystkie dane, które znajdują się w warstwie graficznej i dodatkowo certyfikaty: (1.) potwierdzenia obecności, (2.) identyfikacji i uwierzytelnienie oraz (3.) podpisu osobistego, które w przyszłości służyć będą w usługach e-administracji. Certyfikat (1) aktywny jest w każdym dowodzie, certyfikat (2) - dotyczy tylko osób o pełnej i ograniczonej zdolności do czynności prawnej i uaktywniony jest po nadaniu indywidualnego numeru PIN, certyfikat (3) - aktywny będzie jeśli wyrazisz na to zgodę i nadany zostanie indywidualny numer PIN.

Numery PIN nadaje posiadacz dowodu osobistego tzn. osoba, której dane są zamieszczone w dowodzie osobistym.

Certyfikat podpisu osobistego dla osoby powyżej 13. roku życia zaktywizuje się dopiero po uzyskaniu pełnoletniości.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. 2019.653), rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu ( Dz. U. z 2015r., poz. 212), rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego ( Dz. U. 2019.400)

Załączniki: 

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Zgłoszenie zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym

Zgłoszenie cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowychna podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. odowodach osobistych)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorami są:

1.Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 - odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru.

2.Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul. Stefana Batorego 5 - odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie oraz personalizację dowodów osobistych.

3. Burmistrz Strzelec Krajeńskich, w zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ wydający dowód osobisty

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem - Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem - Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Burmistrzem Strzelec Krajeńskich można się skontaktować się pisemnie na adres siedziby administratora

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator - Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail: iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, zktórym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail: iod@mswia.gov.pllub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Burmistrz Strzelec Krajeńskich wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez pocztę e-mail: inspektor-odo@strzelce.pl lub tel. 95/ 7636311

Z każdym z wymienionych inspektorów ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, które pozostają w jego zakresie działania.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:

  • wydania Pani / Panu dowodu osobistego.
  • unieważnienia Pani / Pana dowodu osobistego z powodu:

- zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu,
- zmiany danych zawartych w dowodzie,
- upływu terminu ważności dowodu,
- utraty obywatelstwa polskiego lub zgonu.

  • uzyskania przez Panią / Pana zaświadczenia o danych własnych zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych.

Pani / Pana dane będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o dowodach osobistych.

ODBIORCY DANYCH

W celu sporządzenia dowodu osobistego Pani / Pana dane osobowe będą przekazywane do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA. Ponadto dane mogą być udostępniane zgodnie z przepisami ustawy o dowodach osobistych służbom, organom administracji publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes prawny w otrzymaniu danych.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Pani / Pana dane dotyczące utraconego dowodu osobistego (skradzionego lub zagubionego) będą przekazywane do Systemu Informacyjnego Schengen II na podstawie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym. Dane będą przekazywane za pośrednictwem Krajowego Systemu Informatycznego prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane w Rejestrze Dowodów Osobistych będą przetwarzane bezterminowo.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani / Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani / Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani / Pana dane do Rejestru Dowodów Osobistych wprowadzane są przez następujące organy:

-organ gminy, który wydaje lub unieważnia dowód osobisty,
- ministra właściwego do spraw wewnętrznych, który personalizuje dowód osobisty.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o dowodach osobistych.