Tarcza Antykryzysowa Koronawirus Decyzje podatkowe 2020 Bezpłatne komunikaty Lubuska Unia Światłowodowa Użytkowanie wieczyste Odbiór odpadów gabarytowych Kursy dla seniorów Audio przewodnik

Tarcza Antykryzysowa

Dowiedz się jaką pomoc przygotował dla Ciebie i twojej firmy Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Koronawirus

Zapoznaj się z informacjami rządu na temat koronawirusa.

Decyzje podatkowe 2020

Dlaczego każdy współwłaściciel dostaje osobną decyzję?

Bezpłatne komunikaty

Zainstaluj darmową aplikację i bądź na bieżąco z ważnymi informacjami. Kliknij na baner aby uzyskać więcej informacji.

Lubuska Unia Światłowodowa

Zobacz na jakiem etapie są prace instalatorskie w naszej gminie w ramach Programu Polska Cyfrowa.

Użytkowanie wieczyste

Informacja w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

Odbiór odpadów gabarytowych

Terminy wywozów odpadów gabarytowych z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie - kliknij na grafikę, aby zobaczyć harmonogram.

Kursy dla seniorów

Kursy dla osób 65+ z obsługi nowych technologii. Więcej informacji po kliknięciu na baner.

Audio przewodnik

Od teraz możesz samodzielnie zwiedzać miasto. Skorzystaj z darmowego audio przewodnika po najciekawszych miejscach w Strzelcach Krajeńskich
PL EN DE

Wydanie decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców

KARTA SPRAWY

Nazwa referatu: Urząd Stanu Cywilnego

Tytuł sprawy: wydanie decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców

Termin załatwienia sprawy: w terminie do 3 dni od dnia złożenia wniosku

Osoba kontaktowa: Inspektor USC Julita Górska

Miejsce załatwienia: Urząd Miejski w Strzelcach Kraj. ul. Al. Wolności 48 parter pokój nr 5.

Telefon kontaktowy: 95 7636305.

Adres e-mail: ewidencja@strzelce.pl

Sposób załatwienia:

Wniosek można złożyć osobiście w urzędzie gminy, na terenie której wyborca zamieszkuje, lub
w formie dokumentu elektronicznego (ePUAP) przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Wpis do rejestru daje możliwość głosowania w miejscu zamieszkania lub przebywania osoby i dotyczy wszystkich wyborów/referendów, nie jest wpisem jednorazowym. Wniosek o wpisanie do rejestru można składać przez cały rok, najpóźniej w ostatnim dniu pracy Urzędu przed dniem głosowania – w godzinach pracy Urzędu.

Po weryfikacji wniosku wydana zostaje decyzja administracyjna.

Miejsce odbioru: Urząd Miejski w Strzelcach Kraj. ul. Al. Wolności 48 parter pokój nr 5

Wymagane dokumenty:

- wypełniony wniosek o wpisanie do rejestru wyborców,

- pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców,

- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem pozwalający na ustalenie tożsamości

- wykazanie, że osoba mieszka na stałe pod określonym adresem w Gminie Strzelce Krajeńskie (np. przez okazanie się aktem notarialny, umową najmu, oświadczenie właściciela lub najemcy lokalu, w którym osoba mieszka oraz inne dokumenty potwierdzające związek z miejscem zamieszkania np. umowa o pracę lub zaświadczenie o zatrudnieniu).

Czas realizacji: w terminie do 5 dni od daty złożenia wniosku.

Opłaty: Wpis do rejestru jest bezpłatny

Tryb odwoławczy: skarga do Sądu Rejonowego w Strzelcach Krajeńskich w terminie 3 dni od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi:

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców może złożyć wyborca:

a/ stale zamieszkały na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały,

b/ nigdzie niezamieszkały przebywający stale na obszarze gminy,

c/ zamieszkały na obszarze gminy pod innym adresem niż adres jego zameldowania na pobyt

stały.

Wyborcy zameldowani na obszarze gminy na pobyt stały wpisywani są do rejestru wyborców z urzędu.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku - Kodeks wyborczy oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 roku w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze.

Załączniki:

- Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców

- Pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców


Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję, iż

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Strzelec Krajeńskich z siedzibą przy: Aleja Wolności 48, 66-500 Strzelce Krajeńskie

2. Burmistrz Strzelec Krajeńskich wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez pocztę e-mail: inspektor-odo@strzelce.pl lub tel. 95/ 7636311

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego dot. rejestru wyborców wynikającego z ustawy z 05 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy.

4. Po zrealizowaniu celu, dla jakiego dane zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

- dostępu do swoich danych osobowych

- żądania sprostowania danych nieprawidłowych

- żądania usunięcia danych w przypadku, gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane oraz dane przetwarzane są niezgodnie z prawem

- żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: osoby te kwestionują prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, podanie nr telefonu i/lub adresu e-mail jest dobrowolne.


Dane osoby, która wytworzyła informację: Inspektor Julita Górska

Dane osoby, która odpowiada za treść: Kierownik USC Bożena Dubel