Kursy dla seniorów Stop pożarom traw Bezpłatne sms-y Użytkowanie wieczyste Bezpłatne komunikaty Harmonogram wywozu odpadów Audio przewodnik

Kursy dla seniorów

Kursy dla osób 65+ z obsługi nowych technologii. Więcej informacji po kliknięciu na baner.

Stop pożarom traw

W Polsce w 2018 roku odnotowano 149 434 pożarów, wśród których 48 767 (33% wszystkich pożarów w Polsce) to pożary traw na łąkach i nieużytkach rolnych.

Bezpłatne sms-y

Bezpłatne informacje o awariach prądu, przerwach w dostawie wody i innych ważnych wydarzeniach na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie

Użytkowanie wieczyste

Informacja w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

Bezpłatne komunikaty

Zainstaluj darmową aplikację i bądź na bieżąco z ważnymi informacjami. Kliknij na baner aby uzyskać więcej informacji.

Harmonogram wywozu odpadów

1 listopada 2018 roku nastąpiły zmiany w harmonogramie wywozu odpadów na terenie naszej gminy. Po więcej należy kliknąć na baner po prawej stronie.

Audio przewodnik

Od teraz możesz samodzielnie zwiedzać miasto. Skorzystaj z darmowego audio przewodnika po najciekawszych miejscach w Strzelcach Krajeńskich
PL EN DE
Zmiany w harmonogramie wywozu odpadów z terenów wiejskich - www.sgo5.pl

Wydanie decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców

KARTA SPRAWY

Nazwa referatu: Urząd Stanu Cywilnego

 

Tytuł sprawy: wydanie decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców

Termin załatwienia sprawy: w terminie do 3 dni od dnia złożenia wniosku

Osoba kontaktowa: Inspektor USC Julita Górska

 

Miejsce załatwienia: Urząd Miejski w Strzelcach Kraj. ul. Al. Wolności 48 parter pokój nr 5.

 

Telefon kontaktowy: 95 7636305.

 

Adres e-mail: ewidencja@strzelce.pl

 

Sposób załatwienia:

Wniosek można złożyć osobiście w urzędzie gminy, na terenie której wyborca zamieszkuje, lub 
w formie dokumentu elektronicznego (ePUAP) przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

 

Po weryfikacji wniosku wydana zostaje decyzja administracyjna.

 

Miejsce odbioru: Urząd Miejski w Strzelcach Kraj. ul. Al. Wolności 48 parter pokój nr 5

 

Wymagane dokumenty:

- wypełniony wniosek o wpisanie do rejestru wyborców,

- pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców,

- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem pozwalający na ustalenie tożsamości

Czas realizacji: w terminie do 3 dni od daty złożenia wniosku.

Opłaty: brak

 

Tryb odwoławczy: skarga do Sądu Rejonowego w Strzelcach Krajeńskich w terminie 3 dni od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

 

Uwagi:

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców może złożyć wyborca:

a/ stale zamieszkały na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały,

b/ nigdzie niezamieszkały przebywający stale na obszarze gminy,

c/ zamieszkały na obszarze gminy pod innym adresem niż adres jego zameldowania na pobyt

stały.

Wyborcy zameldowani na obszarze gminy na pobyt stały wpisywani są do rejestru wyborców z urzędu.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku - Kodeks wyborczy (Dz.U.2018.754 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 roku w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. 2017.1316)

 

Załączniki:

- Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców

- Pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców


Dane osoby, która wytworzyła informację: Inspektor Julita Górska

Dane osoby, która odpowiada za treść: Kierownik USC Bożena Dubel