Użytkowanie wieczyste Bezpłatne komunikaty Bezpłatne sms-y Dotacje dla kobiet Harmonogram wywozu odpadów Kursy dla seniorów Audio przewodnik Lubuska Unia Światłowodowa

Użytkowanie wieczyste

Informacja w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

Bezpłatne komunikaty

Zainstaluj darmową aplikację i bądź na bieżąco z ważnymi informacjami. Kliknij na baner aby uzyskać więcej informacji.

Bezpłatne sms-y

Bezpłatne informacje o awariach prądu, przerwach w dostawie wody i innych ważnych wydarzeniach na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie

Dotacje dla kobiet

Wsparcie dla samozatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy - jak dostać dotację?

Harmonogram wywozu odpadów

1 listopada 2018 roku nastąpiły zmiany w harmonogramie wywozu odpadów na terenie naszej gminy. Po więcej należy kliknąć na baner po prawej stronie.

Kursy dla seniorów

Kursy dla osób 65+ z obsługi nowych technologii. Więcej informacji po kliknięciu na baner.

Audio przewodnik

Od teraz możesz samodzielnie zwiedzać miasto. Skorzystaj z darmowego audio przewodnika po najciekawszych miejscach w Strzelcach Krajeńskich

Lubuska Unia Światłowodowa

Zadbaj, aby Twój dom został bezpłatnie podłączony do najszybszej sieci światłowodowej. Wystarczą 3 kroki: 1. Wejdź na stronę http://uniaswiatlowodowa.pl/dla_mieszkancow lub odwiedź Urząd Gminu i Punkt Informacji Turystycznej 2.
PL EN DE
UWAGA: Silne porywy wiatru - więcej na stronach IMGiW

Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL

KARTA SPRAWY


Nazwa referatu:
Urząd Stanu Cywilnego

Tytuł sprawy:  Udostępnienie danych jednostkowych  z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL

Termin załatwienia sprawy: 7 dni (jeżeli sprawa wymaga zgromadzenia niezbędnej dokumentacji do 30 dni)

Osoba kontaktowa: Inspektor USC Julita Górska

Miejsce załatwienia: Urząd Miejski w Strzelcach Kraj. ul. Al. Wolności 48 parter pokój nr 5.

Telefon kontaktowy: 95 7636305.

Adres e-mail: ewidencja@strzelce.plSposób załatwienia:

Po złożeniu wniosku w formie pisemnej organ udostępnia dane. Osobom i podmiotom, które nie wykażą interesu prawnego tylko faktyczny, dane mogą być udostępnione wyłącznie za zgodą osób, których dane dotyczą.


Podmioty uzyskujące dane nieodpłatnie:

- organy administracji publicznej, sądy, prokuratura, Policja, Straż Graniczna Służba Więzienna, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Służba Wywiadu Wojskowego, Służba Celna, Żandarmeria Wojskowa, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Biuro Ochrony Rządu Centralne Biuro Antykorupcyjne, Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych i straże gminne (miejskie), organy kontroli skarbowej i wywiadu skarbowego

- państwowe i komunalne jednostki organizacyjne oraz inne podmioty – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych,

- Polski Czerwony Krzyż - w zakresie danych osób poszukiwanych.


Podmioty uzyskujące dane odpłatnie:

- osoby i jednostki organizacyjne - jeżeli wykażą w tym interes prawny

- jednostki organizacyjne wykorzystujące dane do celów badawczych, statystycznych w sposób nie

pozwalający na ustalenie tożsamości

- inne osoby i podmioty jeżeli uwiarygodnią one interes faktyczny i za zgodą osób, których dane dotyczą

Wniosek powinien zawierać informacje znane wnioskodawcy niezbędne do zidentyfikowania osoby

poszukiwanej. - poza imieniem i nazwiskiem imiona rodziców, datę, miejsce urodzenia, nr PESEL, dowód osobisty, ostatni adres zameldowania.

Miejsce odbioru: Urząd Stanu Cywilnego Al. Wolności 48 parter pokój nr 5 lub korespondencyjnie


Wymagane dokumenty:

- wniosek o udostępnienie danych

- potwierdzenie uiszczenia opłaty

- dokumenty potwierdzające interes prawny ewentualnie uwiarygodnienie interesu faktycznego w uzyskaniu danych innej osoby


Czas realizacji: 7 dni (jeżeli sprawa wymaga zgromadzenia niezbędnej dokumentacji do 30 dni)


Opłaty: Opłata skarbowa w wysokości 31 zł (od każdej osoby) wpłacana na konto:

Urząd Miejski Strzelce Krajeńskie ul. Al. Wolności 48

Lubusko-Wielkopolski Bank Spółdzielczy O/Strzelce Kraj.

Nr konta: 28 8362 0005 0399 1819 2000 0010


Tryb odwoławczy: Odwołanie do Wojewody Lubuskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia – w przypadku odmowy udostępnienia danych osobowych.


Uwagi: Dane dot. osób zameldowanych poza gminą Strzelce Krajeńskie udostępnia Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA Warszawa.

Podstawa prawna:. Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz.U.2017.657), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2011r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL, (Dz.U. 2015.1388), rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2011r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po uzyskaniu interesu faktycznego (Dz.U.2016.836).

Załączniki: Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL


Dane osoby, która wytworzyła informację: Inspektor Julita Górska

Dane osoby, która odpowiada za treść: Kierownik USC Bożena Dubel