Bezpłatne komunikaty Utrudniena drogowe Bezpłatne sms-y Odbiór odpadów gabarytowych Kursy dla seniorów Użytkowanie wieczyste Harmonogram wywozu odpadów Audio przewodnik

Bezpłatne komunikaty

Zainstaluj darmową aplikację i bądź na bieżąco z ważnymi informacjami. Kliknij na baner aby uzyskać więcej informacji.

Utrudniena drogowe

Jak informuje GDDKiA, nawet do 20 czerwca mogą potrwać prace remontowe na newralgicznym odcinku DK22 (ul. Chrobrego) przebiegającym przez centrum naszego miasta.

Bezpłatne sms-y

Bezpłatne informacje o awariach prądu, przerwach w dostawie wody i innych ważnych wydarzeniach na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie

Odbiór odpadów gabarytowych

Terminy wywozów odpadów gabarytowych z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie - kliknij na grafikę, aby zobaczyć harmonogram.

Kursy dla seniorów

Kursy dla osób 65+ z obsługi nowych technologii. Więcej informacji po kliknięciu na baner.

Użytkowanie wieczyste

Informacja w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

Harmonogram wywozu odpadów

1 listopada 2018 roku nastąpiły zmiany w harmonogramie wywozu odpadów na terenie naszej gminy. Po więcej należy kliknąć na baner po prawej stronie.

Audio przewodnik

Od teraz możesz samodzielnie zwiedzać miasto. Skorzystaj z darmowego audio przewodnika po najciekawszych miejscach w Strzelcach Krajeńskich
PL EN DE
UWAGA! IMiGW ostrzega przed wysokokimi temperaturami. Więcej http://pogodynka.pl/ostrzezenia

Remont lokalu we własnym zakresie

REMONT LOKALI WE WŁASNYM ZAKRESIE ORAZ ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA CELE MIESZKANIOWE


Miejsce załatwienia

−    Referat Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu

      Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich, tel. 95/ 763 63 36

−    Stanowisko ds. gospodarki mieszkaniowej i komunalnej (pokój nr 36).

Wymagane dokumenty

-    Podanie wraz z uzasadnieniem

-    Zaświadczenie o dochodach osiąganych w okresie 6 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku.

Postępowanie

1. Burmistrz Strzelec Krajeńskich podaje do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń:

- wykaz lokali, które zgodnie z opinią wynajmującego wymagają wykonania remontu kapitalnego lub do adaptacji na lokale mieszkalne, określając: strukturę lokalu, zakres prac remontowych, szacunkowy koszt remontu, termin składania oferty,

- wykaz pomieszczeń do adaptacji na cele mieszkalne strychy, suszarnie, pralnie oraz inne pomieszczenia nie wchodzące w skład już istniejących lokali mieszkalnych lub użytkowych, usytuowanych w obiektach stanowiących własność gminy.

2. Lokale i pomieszczenia mogą być wynajmowane oraz przekazywane do adaptacji osobom oczekującym na zamianę lokali i umieszczonym na liście przydziału lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony, jeżeli wyrażą one wolę wykonania remontu na koszt własny bez możliwości refundowania poniesionych kosztów remontu.

3. Decyzję o wyborze osób, którym wskazane zostaną te lokale każdorazowo podejmuje Burmistrz Strzelec Krajeńskich, po uprzednim zweryfikowaniu złożonych ofert, uwzględniając: pozycję wniosku na liście przydziału, okres zabiegania o przydział mieszkania, liczebność rodziny, warunki mieszkaniowe i zdrowotne.

4. Osoba, która uzyskała pozytywną decyzję Burmistrza Strzelec Krajeńskich zobowiązana jest do przeprowadzenia remontu/adaptacji na warunkach określonych w umowie zawartej z wynajmującym.

5. Skierowanie do zawarcia umowy najmu zostanie wydane po zakończeniu remontu/adaptacji i przedłożeniu protokołu o bezusterkowym odbiorze robót.

Tryb odwoławczy

− nie przysługuje.

Podstawa prawna

            Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1234  
ze  zmianami).

           Uchwała Nr XLI/230/17 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Strzelce Krajeńskie.