Długie Disco Festival Audio przewodnik Bezpłatne sms-y Lubuska Unia Światłowodowa

Długie Disco Festival

Kolejna edycja Długie Disco Festival już 28 lipca na słonecznej plaży w Długiem. Więcej informacji na www.sok.strzelce.pl

Audio przewodnik

Od teraz możesz samodzielnie zwiedzać miasto. Skorzystaj z darmowego audio przewodnika po najciekawszych miejscach w Strzelcach Krajeńskich

Bezpłatne sms-y

Bezpłatne informacje o awariach prądu, przerwach w dostawie wody i innych ważnych wydarzeniach na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie

Lubuska Unia Światłowodowa

Zadbaj, aby Twój dom został bezpłatnie podłączony do najszybszej sieci światłowodowej. Wystarczą 3 kroki: 1. Wejdź na stronę http://uniaswiatlowodowa.pl/dla_mieszkancow lub odwiedź Urząd Gminu i Punkt Informacji Turystycznej 2.
PL EN DE
Twój kontakt w ważnej sprawie - kontakt@strzelce.pl

Remont lokalu we własnym zakresie


Miejsce załatwienia


Referat Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu
Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich, tel. 95/ 763 63 36
Stanowisko ds. gospodarki mieszkaniowej i komunalnej (pokój nr 36).


Wymagane dokumenty


- Podanie wraz z uzasadnieniem
- Zaświadczenie o dochodach osiąganych w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku.


Postępowanie


Burmistrz Strzelec Krajeńskich podaje do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń, wykaz lokali, które zgodnie z opinią wynajmującego wymagają wykonania remontu kapitalnego lub do adaptacji na lokale mieszkalne, określając: strukturę lokalu, zakres prac remontowych, szacunkowy koszt remontu, termin składania oferty.
Lokale te mogą być wynajmowane osobom oczekującym na lokale zamienne i umieszczonym na liście przydziału lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony, jeżeli wyrażą one wolę wykonania remontu na koszt własny bez możliwości refundowania poniesionych kosztów remontu.
Decyzję o wyborze osób, którym wskazane zostaną te lokale każdorazowo podejmuje Burmistrz Strzelec Krajeńskich, po uprzednim zweryfikowaniu złożonych ofert, uwzględniając: okres zabiegania o przydział mieszkania, pozycję wniosku na liście przydziału, liczebność rodziny, warunki mieszkaniowe 
i zdrowotne.
Osoba, która uzyskała pozytywną decyzję Burmistrza Strzelec Krajeńskich zobowiązana jest do przeprowadzenia remontu na warunkach określonych w umowie zawartej z wynajmującym.
Skierowanie do zawarcia umowy najmu zostanie wydane po zakończeniu remontu i przedłożeniu protokołu o bezusterkowym odbiorze robót.


Tryb odwoławczy


− nie przysługuje


Podstawa prawna 


            Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 150  
z późniejszymi zmianami).


            Uchwała Nr XL/273/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 19 maja 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.