Zbiórka krwi Tarcza Antykryzysowa Koronawirus Decyzje podatkowe 2020 Bezpłatne komunikaty Lubuska Unia Światłowodowa Użytkowanie wieczyste Odbiór odpadów gabarytowych Kursy dla seniorów Audio przewodnik

Zbiórka krwi

Najbliższa zbiórka krwi odbędzie się w strzeleckim magistracie. Wchodzić będziemy od strony parkingu.

Tarcza Antykryzysowa

Dowiedz się jaką pomoc przygotował dla Ciebie i twojej firmy Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Koronawirus

Zapoznaj się z informacjami rządu na temat koronawirusa.

Decyzje podatkowe 2020

Dlaczego każdy współwłaściciel dostaje osobną decyzję?

Bezpłatne komunikaty

Zainstaluj darmową aplikację i bądź na bieżąco z ważnymi informacjami. Kliknij na baner aby uzyskać więcej informacji.

Lubuska Unia Światłowodowa

Zobacz na jakiem etapie są prace instalatorskie w naszej gminie w ramach Programu Polska Cyfrowa.

Użytkowanie wieczyste

Informacja w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

Odbiór odpadów gabarytowych

Terminy wywozów odpadów gabarytowych z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie - kliknij na grafikę, aby zobaczyć harmonogram.

Kursy dla seniorów

Kursy dla osób 65+ z obsługi nowych technologii. Więcej informacji po kliknięciu na baner.

Audio przewodnik

Od teraz możesz samodzielnie zwiedzać miasto. Skorzystaj z darmowego audio przewodnika po najciekawszych miejscach w Strzelcach Krajeńskich
PL EN DE

Informacje dla właścicieli zwierząt domowych

Zasady utrzymywania i obowiązki właścicieli zwierząt domowych określa rozdział 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) oraz akt prawa miejscowego - rozdział VI uchwały Nr VIII/52/07 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 28 marca 2007r. w sprawie: utrzymania czystości i porządku w Gminie Strzelce Krajeńskie.

 

WYCIĄG

z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt

 

Rozdział 2


Zwierzęta domowe


Art. 9. 1. Kto utrzymuje zwierzę domowe, ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody.

2. Uwięź, na której jest trzymane zwierzę, nie może powodować u niego urazów ani cierpień oraz musi mu zapewnić możliwość niezbędnego ruchu.


Art. 10. (13) 1. Prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa na wniosek osoby zamierzającej prowadzić taką hodowlę lub utrzymywać takiego psa.

2. Zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, nie wydaje się, a wydane cofa się, jeżeli pies będzie lub jest utrzymywany w warunkach i w sposób, które stanowią zagrożenie dla ludzi lub zwierząt.

2a. Organem właściwym w sprawie cofnięcia zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, jest wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa.

2b. W razie zmiany miejsca prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa właściwy organ dokonuje zmiany zezwolenia, o którym mowa w ust. 1.

2c. Rozstrzygnięcia w sprawie wydania zezwolenia oraz cofnięcia zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, są podejmowane w formie decyzji administracyjnej.

3. Minister właściwy do spraw administracji publicznej, po zasięgnięciu opinii Związku Kynologicznego w Polsce, ustala, w drodze rozporządzenia, wykaz ras psów uznawanych za agresywne, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i zwierząt.


Art. 11. 1. Zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gmin.

2. Minister właściwy do spraw administracji publicznej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, zasady i warunki wyłapywania bezdomnych zwierząt.

3. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz rozstrzyganie o dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami odbywa się wyłącznie na mocy uchwały rady gminy podjętej po uzgodnieniu z powiatowym lekarzem weterynarii oraz po zasięgnięciu opinii upoważnionego przedstawiciela organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

4. Organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, mogą zapewniać bezdomnym zwierzętom opiekę i w tym celu prowadzić schroniska dla zwierząt, w porozumieniu z właściwymi organami samorządu terytorialnego.


Art. 11a. 1. Rada gminy może w drodze uchwały przyjąć program zapobiegający bezdomności zwierząt obejmujący w szczególności:

  1)  sterylizację albo kastrację zwierząt;

  2)  poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt;

  3)  usypianie ślepych miotów.

2. Koszty realizacji programu, o którym mowa w ust. 1, ponosi gmina.


WYCIĄG

z Uchwały Nr VIII/52/07


Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich

z dnia 28 marca 2007r. w sprawie: utrzymania czystości i porządku w Gminie Strzelce Krajeńskie

ROZDZIAŁ VI. Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 17. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.

§   18. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe należy:

1. w odniesieniu do psów:

a)  wyposażenie psa w obrożę, smycz i kaganiec,

b) prowadzenie psa na uwięzi; w przypadku posiadania psa rasy agresywnej lub psa, który może stworzyć zagrożenie, w nałożonym kagańcu,

c) zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów ze smyczy, na terenie nieruchomości jednorodzinnej może  mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem i wyposażonej przy wejściu w sygnalizację dźwiękową,

2.w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:

a) stały i skuteczny dozór;

b) nie wprowadzanie zwierząt domowych na tereny placów gier, zabaw, piaskownic dla dzieci, plaż, kąpielisk, oraz tereny objęte zakazem na podstawie odrębnych uchwał rady gminy;

c) natychmiastowe usuwanie, przez osoby utrzymujące, zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe;

d) niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe;

e) nie pozostawianie zwierząt bez opieki w miejscach gdzie istnieje prawdopodobieństwo spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa lub uciążliwości dla ludzi;

f) zapewnienie zwierzętom takich warunków bytowania, które nie powodują, uciążliwości dla otoczenia, w szczególność poprzez hałas, zanieczyszczanie otoczenia, wydzielanie przykrych zapachów;

g) dbanie o stan zdrowia zwierząt i zapewnienie im odpowiedniej opieki weterynaryjnej zapobiegającej w ten sposób rozprzestrzenianiu się chorób;

h) zawiadomić właściwe instytucje oraz właściciela nieruchomości o fakcie wystąpienia choroby zakaźnej, odzwierzęcej; izolacji od ludzi,

§ 19. Gmina obejmuje opieką zwierzęta domowe bezdomne oraz podejmuje działania w zakresie usuwania z terenu miasta i wsi  zwierząt domowych stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla  bezpieczeństwa mieszkańców miasta i gminy Strzelce Kraj.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W celu możliwości realizacji przez właścicieli zwierząt domowych obowiązku wymienionego w § 18 pkt 2 ppkt c w/w uchwały Gmina zakupiła pojemniki na psie nieczystości - 8 szt., które zostały ustawione na terenie miasta w następujących punktach:

1.w Parku Miejskim (przy wejściu do parku od strony ul. Wyzwolenia i od
ul. Gorzowskiej) - 2szt.,

2. na placu rynkowym przy ul. Bolesława Chrobrego (w pobliżu szaletu miejskiego) - 1 szt.,

3. ul. Al. Wolności w parku przy parkingu (przy Banku Spółdzielczym) - 1 szt.,

4.przy skrzyżowaniu ul. Al. Wolności/Brzozowa (w pobliżu Centrum Kształcenia Ustawicznego) - 1 szt.,

5.na skwerze przy ul. Strzeleckiej przy murach miejskich (przy wejściu na skwer od strony ul. Bolesława Chrobrego i od ul. Strzeleckiej) - 2 szt.,

6.ul. Juliusza Słowackiego w pobliżu budynku Gimnazjum (przy zejściu nad jezioro) - 1 szt.

Stacje PSI Pakiet wyposażone są w woreczki biodegradowalne do usuwania psich nieczystości oraz  w pojemnik zbiorczy, gdzie te nieczystości są umieszczane po zebraniu.