Bezpłatne komunikaty Bezpłatne sms-y Dotacje dla kobiet Harmonogram wywozu odpadów Kursy dla seniorów Audio przewodnik Lubuska Unia Światłowodowa

Bezpłatne komunikaty

Zainstaluj darmową aplikację i bądź na bieżąco z ważnymi informacjami. Kliknij na baner aby uzyskać więcej informacji.

Bezpłatne sms-y

Bezpłatne informacje o awariach prądu, przerwach w dostawie wody i innych ważnych wydarzeniach na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie

Dotacje dla kobiet

Wsparcie dla samozatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy - jak dostać dotację?

Harmonogram wywozu odpadów

1 listopada 2018 roku nastąpiły zmiany w harmonogramie wywozu odpadów na terenie naszej gminy. Po więcej należy kliknąć na baner po prawej stronie.

Kursy dla seniorów

Kursy dla osób 65+ z obsługi nowych technologii. Więcej informacji po kliknięciu na baner.

Audio przewodnik

Od teraz możesz samodzielnie zwiedzać miasto. Skorzystaj z darmowego audio przewodnika po najciekawszych miejscach w Strzelcach Krajeńskich

Lubuska Unia Światłowodowa

Zadbaj, aby Twój dom został bezpłatnie podłączony do najszybszej sieci światłowodowej. Wystarczą 3 kroki: 1. Wejdź na stronę http://uniaswiatlowodowa.pl/dla_mieszkancow lub odwiedź Urząd Gminu i Punkt Informacji Turystycznej 2.
PL EN DE

Najem mieszkania z zasobów gminy.

NAJEM MIESZKANIA Z ZASOBÓW GMINY

Miejsce załatwienia

− Referat Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu

Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich, tel. 95 7636336

− Stanowisko ds. gospodarki mieszkaniowej i komunalnej (pokój nr 36).

 

Wymagane dokumenty

− Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Strzelce Krajeńskie

- Deklaracja o wysokości dochodów za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku (wypełniona na podstawie zaświadczeń o dochodach wszystkich osób prowadzących gospodarstwo domowe).

 

Postępowanie

Wnioski przyjmowane są codziennie w godzinach pracy urzędu.

Wnioski o zawarcie umowy najmu z mieszkaniowego zasobu gminy składa się do 31 lipca danego roku, które będą rozpatrywane przy sporządzaniu projektu list wniosków zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na rok następny. Do wniosku należy dołączyć deklarację o wysokości dochodów za 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.

Projekt list osób i rodzin zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu sporządza się w miesiącu listopadzie każdego roku kalendarzowego na rok następny, oddzielnie dla lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony i lokali socjalnych. Po zatwierdzeniu list przez Burmistrza Wnioskodawcy informowani są pisemnie o umieszczeniu na liście wraz
z podaniem miejsca na liście.

Umieszczenie na liście nie rodzi zobowiązań Gminy do zawarcia umowy najmu lokalu wstosunku do wszystkich osób w danym roku, gdyż uzależnione to będzie od ilości uzyskanych wolnych lokali. Osoby, rodziny, które nie otrzymają skierowania do zawarcia umowy najmu wdanym roku kalendarzowym podlegają ponownej weryfikacji przy sporządzaniu list przydziału na następny rok, po ponownym złożeniu wniosku.

 

Tryb odwoławczy

Zastrzeżenia i wnioski dotyczące listy Wnioskodawcy mogą składać w terminie
7 dni, licząc od dnia 15 lutego. Zastrzeżenia i wnioski rozpatruje Społeczna Komisja Mieszkaniowa w terminie 30 dni licząc od daty ich złożenia.

 

 

Załącznik nr 1 – Kryteria dochodowe i warunki mieszkaniowe kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy

 

Osoby ubiegające się o zawarcie umowy najmu winny spełniać następujące kryteria dochodowe:

1) w przypadku ubiegania się o przydział lokalu socjalnego dochód miesięczny przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego ze wszystkich źródeł
w okresie 6 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza 50 % najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym i 75 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym,

2) w przypadku ubiegania się o przydział lokalu na czas nieoznaczony dochód miesięczny przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego ze wszystkich źródeł w okresie 6 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza 100 % najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym i 150 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym.

 

Po spełnieniu kryterium dochodowego brane są pod uwagę następujące warunki kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy:

1) zły stan techniczny lokalu,

2) niedostateczne wyposażenie lokalu w instalacje,

3) nadmierne zagęszczenie.

Załącznik nr 2 – Wniosek

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1234
ze zmianami).

Uchwała Nr XLI/230/17 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Strzelce Krajeńskie.

Zarządzenie Nr 0050.3.2018 Burmistrza Strzelec Krajeńskich z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o zawarcie umowy najmu lokalu
z mieszkaniowego zasobu gminy Strzelce Krajeńskie.

 


Załączone pliki