Akcja Lato Urząd Miejski w Strzelcach Ograniczenia w pracy urzędu Koronawirus Tarcza Antykryzysowa Koronawirus Decyzje podatkowe 2020 Bezpłatne komunikaty Lubuska Unia Światłowodowa Użytkowanie wieczyste Odbiór odpadów gabarytowych Kursy dla seniorów Audio przewodnik

Akcja Lato

Kochane dzieci, drodzy rodzice! Zapraszamy na zajęcia warsztatowe w ramach Akcji Lato 2020

Urząd Miejski w Strzelcach

Od 12 maja 2020 ponowne otwarcie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich. Możliwość bezpośredniego załatwienia sprawy z konkretnym pracownikiem.

Ograniczenia w pracy urzędu

Z uwagi na realne zagrożenie zarażenia koronawirusem, urząd będzie niedostępny dla interesantów. Ograniczenia obejmą również jednostki podległe.

Koronawirus

Jak załatwić sprawę w strzeleckim urzędzie? Jak postępować w trakcie pandemii?

Tarcza Antykryzysowa

Dowiedz się jaką pomoc przygotował dla Ciebie i twojej firmy Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Koronawirus

Zapoznaj się z informacjami rządu na temat koronawirusa.

Decyzje podatkowe 2020

Dlaczego każdy współwłaściciel dostaje osobną decyzję?

Bezpłatne komunikaty

Zainstaluj darmową aplikację i bądź na bieżąco z ważnymi informacjami. Kliknij na baner aby uzyskać więcej informacji.

Lubuska Unia Światłowodowa

Zobacz na jakiem etapie są prace instalatorskie w naszej gminie w ramach Programu Polska Cyfrowa.

Użytkowanie wieczyste

Informacja w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

Odbiór odpadów gabarytowych

Terminy wywozów odpadów gabarytowych z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie - kliknij na grafikę, aby zobaczyć harmonogram.

Kursy dla seniorów

Kursy dla osób 65+ z obsługi nowych technologii. Więcej informacji po kliknięciu na baner.

Audio przewodnik

Od teraz możesz samodzielnie zwiedzać miasto. Skorzystaj z darmowego audio przewodnika po najciekawszych miejscach w Strzelcach Krajeńskich
PL EN DE

Poradnik Inwestora

Strzelce Krajeńskie


Etapy procesu inwestycyjnego:


Głównymi etapami procesu inwestycyjnego są:

§   uzyskanie (w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy,

§   uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Zagadnienia dotyczące procesu inwestycyjnego uregulowane zostały w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.).

Ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze następujących decyzji:

§   decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego

§   decyzji o warunkach zabudowy - dot. sposobu zagospodarowania terenu i warunków zabudowy dla innych inwestycji

W myśl powyższych przepisów, w przypadku braku miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zmiana zagospodarowania terenu polegająca na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, wymaga ustalenia w drodze decyzji, warunków zabudowy.

Odrębnej regulacji podlegają inwestycje celu publicznego, polegające na prowadzeniu działań o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym, wojewódzkim, krajowym) stanowiące realizację celów publicznych, określonych w art. 6 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.).

Zaznaczyć należy, iż obligatoryjnie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego winny zostać ujęte obszary rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2.000 m2.

Poza wyjątkami określonymi w art. 29 - 31 ustawy Prawo budowlane, rozpoczęcie i przeprowadzenie budowy polegającej na wykonaniu, odbudowie, rozbudowie lub nadbudowie obiektu budowlanego, a także wykonanie innych robót budowlanych wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Warunkiem koniecznym jej otrzymania przez inwestora, jest złożenie oświadczenia o posiadanym przez niego prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, rozumianym jako tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego przewidującego uprawnienie do wykonania robót budowlanych.


   I. Ustalenie warunków zabudowy:

Podstawa prawna : art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 59 i n. ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717 z późn. zm.)


 II. Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego:

Podstawa prawna : art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm. ) oraz art. 50 i n.  ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 , poz.717 z późn. zm.)


Wymagane dokumenty:

Zarówno wniosek o ustalenie warunków zabudowy, jak i wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, powinien zawierać określenie:

§   granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000,

§   charakterystykę inwestycji obejmują:

   - określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,

   -  określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej,

   -  określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz, w przypadku braku obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko.


III. Wydawanie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę:

Podstawa prawna: art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98 , poz. 1071, z poźn. zm. ) art.28, art.33 ust.1 i art.34 ust. 4 ,art. 36, art. 80 ust. 1 pkt.1, art. 81 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm. ) oraz art. 2 pkt. 7 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872, z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:

§   Cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art.12 ust.7 ustawy Prawo budowlane, aktualnym na dzień opracowania projektu,

§   Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

§   Decyzja o warunkach zabudowy lub decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

§   Specjalistyczną opinię, o której mowa w art. 33 ust. 3 ustawy Prawo budowlane,

§   Postanowienie o uzgodnieniu, z właściwym organem administracji architektoniczno-budowlanej, projektowanych rozwiązań w zakresie, o którym mowa w art. 33 ust. 2
pkt 4 ustawy Prawo budowlane,

§   Pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu inwestora.


Podstawowe informacje o nieruchomościach:

Podstawowe źródło wiedzy o nieruchomościach stanowią:

§   ewidencja gruntów i budynków

§   księgi wieczyste

Zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027) ewidencja gruntów i budynków (kataster nieruchomości) to jednolity dla kraju, systematycznie aktualizowany zbiór informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich właścicielach oraz innych osobach fizycznych lub prawnych władających tymi gruntami, budynkami i lokalami.

Ze względu na cel ewidencji gruntów i budynków wpis do niej ma przede wszystkim znaczenie informacyjne. Ustawa nie wiąże z nim domniemań zgodności z rzeczywistym stanem prawnym, ani jakiegokolwiek innego skutku materialno-prawnego, co należy do istoty ksiąg wieczystych. Dane zawarte w ewidencji gruntów są podstawą odpowiednich wpisów do działu I księgi wieczystej.

Informacji w tym zakresie udzielają:


Starostwo Powiatowe

Ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7

66-500 Strzelce Krajeńskie

tel. (095) 763 23 80, (095) 763 11 24

fax. (095) 763 11 26


Procedura:

W celu otrzymania wypisu z rejestru gruntów, map ewidencyjnych i opisów inwestor musi złożyć zlecenie. Stan prawny nieruchomości można ustalić na podstawie ksiąg wieczystych. Księgi wieczyste są jawne. Aby sprawdzić treść wypisów uwidocznionych w księdze wieczystej oraz uzyskać stosowny opis należy zwrócić się do:

Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich

Wydział Ksiąg Wieczystych

Ul. Rynek 2-3

66-500 Strzelce Krajeńskie

tel. centrala - (095) 763 21 55 lub (095) 763 21 67

Księga wieczysta zawiera cztery działy, z których:

I dział - obejmuje oznaczenie nieruchomości oraz wpisy praw związanych z jej własnością

II dział - obejmuje wpisy dotyczące własności i użytkowania wieczystego

III dział - przeznaczony jest na wpisy dotyczące ograniczonych praw rzeczowych z wyjątkiem hipotek, na wpisy ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością lub użytkowaniem wieczystym oraz na wpisy innych praw i roszczeń z wyjątkiem roszczeń dotyczących hipotek

IV dział - przeznaczony jest na wpisy dotyczące hipotek.


Charakterystyka tytułów prawnych do władania nieruchomościami:

Najczęściej spotykanymi tytułami prawnymi do władania nieruchomościami są: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, użytkowanie, dzierżawa, najem.


Własność:

Prawo własności (art. 140 i n. Kodeksu cywilnego) daje inwestorowi najszersze możliwości. Właściciel bowiem, w granicach oznaczonych przez przepisy prawa, zasady współżycia społecznego i społeczno-gospodarcze przeznaczenie własności może z wyłączeniem innych osób korzystać z gruntu i rozporządzać nim. Cena osiągnięta w negocjacjach, bądź w przetargu i figurująca w umowie sprzedaży nieruchomości jest ceną ostateczną. Umowa sprzedaży nieruchomości musi zostać zawarta w formie aktu nottahomanego. Fakt przejścia prawa własności nieruchomości na nabywcę podlega ujawnieniu w księdze wieczystej.

W określonych sytuacjach właściciel nieruchomości może zostać zobowiązany do uiszczania opłat adiacenckich na podstawie art. 143 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.). Ustalenie i wysokość opłaty adiacenckiej zależą od wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej np. wybudowanie drogi, przewodów i urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych, ciepłowniczych. Wysokość opłaty ustalana jest na podstawie Uchwały Nr XXXV/246/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej z dnia 29 stycznia 2009r.


Użytkowanie wieczyste:

Prawo użytkowania wieczystego (art. 232 i n. Kodeksu cywilnego) jest prawem pośrednim między własnością, a ograniczonymi prawami rzeczowymi. Użytkowanie wieczyste pozwala na korzystanie z gruntu w granicach określonych przez ustawy, zasady współżycia społecznego oraz umowę o oddanie gruntu Skarbu Państwa lub gminy w wieczyste użytkowanie. Grunty stanowiące własność Skarbu Państwa położone w granicach administracyjnych miast oraz grunty Skarbu Państwa położone poza tymi granicami, lecz włączone do planu zagospodarowania przestrzennego miasta i przekazane do realizacji zadań jego gospodarki, a także grunty stanowiące własność gmin lub ich związków mogą być oddawane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i osobom prawnym.  Zasadą jest, że oddanie gruntu w wieczyste użytkowanie następuje na okres 99 lat, dopuszczalne jest również oddanie gruntu w wieczyste użytkowanie na czas krótszy, jednak min. 40 lat. W tym celu zawiera się umowę w formie aktu nottahomanego, która stanowi podstawę ujawnienia prawa w księdze wieczystej. Podczas trwania użytkowania wieczystego, uprawniony uiszcza opłatę roczną. Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania ustala się według stawki procentowej od ceny nieruchomości określonej na podstawie wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego (art. 72 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami).


Użytkowanie:

Użytkowanie należy do katalogu ograniczonych praw rzeczowych. Jak stanowi art. 252 Kodeksu cywilnego rzecz można obciążyć prawem do jej używania i do pobierania jej pożytków. Użytkownik ma prawo używania cudzego gruntu oraz pobierania pożytków jakie grunt przynosi. Użytkowanie jest prawem niezbywalnym - nie można przenosić tego prawa na inną osobę. Użytkownik może natomiast wykonywać użytkowanie osobiście, bądź przez osobę trzecią. Użytkowanie może być ustanowione na czas określony lub bezterminowo, ale wygasa zawsze wskutek niewykonania go przez 10 lat. Użytkownik winien w czasie trwania użytkowania wykonywać je zgodnie z wymaganiami prawidłowej gospodarki. Do powstania użytkowania niezbędne jest porozumienie między właścicielem gruntu (np. gminą, Skarbem Państwa) i przyszłym użytkownikiem. Użytkowanie może być ustanowione odpłatnie lub bez wynagrodzenia.


Dzierżawa:

To umowa, w której wydzierżawiający zobowiązuje się oddać grunt osobie prawnej lub fizycznej do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony bądź nie oznaczony, a dzierżawca zobowiązany jest płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz (art. 693 Kodeksu cywilnego). Dzierżawę zawartą na czas dłuższy niż lat trzydzieści poczytuje się po upływie tego terminu za zawartą na czas nie oznaczony. Dzierżawca powinien wykonywać swoje prawo zgodnie z wymaganiami prawidłowej gospodarki i nie może zmieniać przeznaczenia przedmiotu dzierżawy bez zgody wydzierżawiającego. Bez zgody wydzierżawiającego dzierżawca nie może oddawać przedmiotu dzierżawy osobie trzeciej do bezpłatnego używania ani go poddzierżawiać. Stawki czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność miasta i gminy Strzelce Krajeńskie ustalane są na podstawie zarządzenia Nr 0152/17/09 Burmistrza Strzelec Krajeńskich w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za lokale użytkowe, garaże i dzierżawę gruntów o przeznaczeniu innym niż rolnicze na terenie miasta i gminy Strzelce Krajeńskie z dnia 9 kwietnia 2009r.


Najem:

Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz (art. 659 § 1 Kodeksu cywilnego). Umowa najmu nieruchomości lub pomieszczeń na czas dłuższy niż rok powinna być zawarta na piśmie. W razie niezachowania tej formy poczytuje się umowę za zawartą na czas nie oznaczony. W trakcie trwania umowy najemca zobowiązany jest do używania rzeczy w sposób w umowie przewidziany, a gdy brak takich uregulowań w samej umowie sposób używania powinien odpowiadać właściwościom i przeznaczeniu rzeczy.


Tryb pozyskiwania gruntów:

Przed rozpoczęciem prac budowlanych, każdy inwestor musi poczynić starania o pozyskanie gruntu, na którym zamierza wznieść obiekt budowlany i uzyskać tytuł prawny do tego gruntu. Tryb nabywania prawa własności lub dzierżawy nieruchomości zależy od osoby właściciela - w przypadku Gminy i Skarbu Państwa jest on ściśle sformalizowany.


    I.         Nabywanie nieruchomości:

Właścicielem gruntu może okazać się: osoba fizyczna lub osoba prawna, a także gmina lub Skarb Państwa.

W przypadku nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych lub osób prawnych o nabyciu nieruchomości decydować będą negocjacje, w trakcie których strony ustalają istotne warunki transakcji (w szczególności cenę).

W odniesieniu do gruntów należących do gminy - procedury i zasady regulują : ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.) oraz  uchwała Nr XII/70/07 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie zasad nabywania i zbywania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż trzy lata, zmieniona Uchwałą XVI/100/07 Rady Miejskiej W Strzelcach Krajeńskich z dnia 24 października 2007r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad nabywania i zbywania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż trzy lata podjęta zgodnie z kompetencjami określonymi w art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)

Ponadto nadmienić należy, iż nieruchomość gminna może być przekazana nieodpłatnie lub odpłatnie w trybie bezprzetargowym partnerowi prywatnemu lub spółce kapitałowej zawiązanej przez partnera prywatnego z gminą, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28.07.2005r. o partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz.U. z 2005r., Nr 169, poz. 1420).
Informacje o przeznaczeniu danej nieruchomości gminy do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę lub najem, zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami,  podaje się do wiadomości publicznej na okres 21 dni poprzez jej umieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich,w gazecie lokalnej „Ziemia Strzelecka" oraz na stronie internetowej Urzędu www.strzelce.pl. Wykaz ten zawiera takie dane jak: powierzchnię, numer działki, numer księgi wieczystej, oznaczenie, opis, przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego, cenę gruntu i budynku będącą ceną wywoławczą, itp.


Ustalenie ceny nieruchomości:

Cena nieruchomości to wyrażona w pieniądzu jej wartość określona przez rzeczoznawcę majątkowego. Cena wywoławcza w pierwszym przetargu ustalona jest w wysokości nie niższej od wartości nieruchomości, zaś w drugim przetargu może być obniżona jednak w wysokości nie niższej niż 50% wartości nieruchomości. Cena wywoławcza jest ceną wyjściową dla ustalenia ceny sprzedaży.

Tryb sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste gruntów komunalnych:
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ustanowiła zasadę jawności obrotu nieruchomościami należącymi do gminy, co ma kluczowe znaczenie dla wiarygodności i pewności obrotu.
Stosownie do przepisów art. 27 ww. ustawy sprzedaż nieruchomości albo oddanie w wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowej wymaga zawarcia umowy w formie aktu nottahomanego.
Sprzedaż nieruchomości albo oddanie w użytkowanie wieczyste następuje w drodze przetargu lub w drodze bezprzetargowej.

Warunki zbycia nieruchomości w drodze przetargu obwieszcza się w ogłoszeniu, które zawiera informacje na temat czasu, miejsca i warunków przetargu.

W świetle cytowanej ustawy przetarg może przybrać formę:

§   przetargu ustnego nieograniczonego

§   przetargu ustnego ograniczonego

§   przetargu pisemnego ograniczonego

§   przetargu pisemnego nieograniczonego 

O formie przetargu decyduje organizator przetargu.


Przetarg ustny nieograniczony - ma na celu uzyskanie najwyższej ceny. Jest on ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od wywoławczej. Zgłoszenie kolejnej wyższej oferty cenowej nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej. Przewodniczący komisji wywołuje 3-krotnie ostatnią najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza dane inwestora, którego ofertę uznano za najlepszą. 


Przetarg ustny ograniczony - ma na celu uzyskanie najwyższej ceny; jest organizowany wówczas, gdy warunki przetargu mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób. Komisja przetargowa sprawdza, czy oferenci spełniają warunki przetargu i kwalifikuje inwestorów do uczestnictwa w przetargu, wywieszając ich listę nie później niż na 1 dzień przed wyznaczonym terminem przetargu. Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano tylko jednego oferenta.


Przetarg pisemny ograniczony - ma na celu wybór najkorzystniejszej oferty. Przeprowadza się go z zastosowaniem unormowań dot. przetargu nieograniczonego, jeżeli warunki przetargowe mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób. Komisja przetargowa sprawdza, czy oferenci spełniają warunki przetargu i kwalifikuje inwestorów do uczestnictwa w przetargu, wywieszając ich listę nie później niż na 1 dzień przed wyznaczonym terminem przetargu. Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano tylko jednego oferenta.


Przetarg pisemny nieograniczony - ma na celu wybór najkorzystniejszej oferty. Może się on odbyć, nawet gdyby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca określone warunki. Do przetargu mogą stanąć osoby fizyczne i osoby prawne pod warunkiem wpłacenia wadium. W przypadku przetargu pisemnego inwestor musi zgłosić swoją ofertę na piśmie, w zamkniętej kopercie, najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem przetargu.


Oferta powinna zawierać:

§   dane inwestora (nazwę, siedzibę)

§   datę sporządzenia oferty

§   oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu

§   oferowaną cenę, sposób jej zapłaty

§   sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu

§   dowód wpłaty wadium

Przetarg przeprowadza Komisja Przetargowa powoływana przez Burmistrza Strzelec Krajeńskich.

Przetarg składa się z części:

§   jawnej - która odbywa się w obecności oferentów. Polega ona na stwierdzeniu przez Komisję Przetargową prawidłowości ogłoszenia o przetargu, ustalenia liczby otrzymanych ofert, sprawdzenia czy wadia zostały wpłacone, otworzenia ofert, kwalifikacji ich do części niejawnej przetargu oraz powiadomienia oferentów o terminie drugiej części przetargu i o przewidywanym terminie zamknięcia przetargu

§   niejawnej - w której Komisja Przetargowa analizuje oferty i dokonuje wyboru najkorzystniejszej z nich.


Wadium:
Wysokość wadium nie może być niższa niż 5%, a wyższa niż 20% ceny wywoławczej. Wysokość wadium ustalana jest w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. 2004 Nr 207 poz. 2108 ze zm.)  Wadium zwraca się po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Natomiast wadium wpłacone w gotówce przez inwestora, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości lub pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej. 


Wynik przetargu zostaje zapisany w protokole, co stanowi podstawę do zawarcia umowy w formie aktu nottahomanego. Burmistrz Miasta Strzelce Krajeńskie, jako organizator przetargu zawiadamia nabywcę o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży albo oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości, w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Jeśli nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta Strzelce Krajeńskie może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.


   II.         Dzierżawa gruntów komunalnych:

Wyjaśnienie:
Zasadą jest, iż grunty komunalne na terenie Strzelec Krajeńskich wydzierżawiane są na czas oznaczony nie dłużej jednak niż na trzy lata. Nieruchomości przeznaczone do wydzierżawienia umieszcza się na wykazach podawanych do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich, na stronie internetowej bip Urzędu oraz w gazecie lokalnej. W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku o wydzierżawienie danego terenu przeprowadza się przetarg ustny na wysokość czynszu dzierżawnego.

Po umowach zawartych na okres do lat trzech - zawarcie kolejnych umów między tymi samymi stronami na tę sama nieruchomość możliwe jest tylko po uzyskaniu zgody Rady Miejskiej.


Procedura:
Zainteresowani wydzierżawieniem gruntu komunalnego mogą złożyć wniosek określając teren, powierzchnię, cel i czas dzierżawy, załączając do wniosku aktualną mapę ewidencyjną z oznaczonym terenem. Wskazany przez inwestora teren zostanie poddany ocenie, co do sposobu jego rozdysponowania, po uprzednim określeniu stosunków własnościowych, stanu władania i możliwości jego zagospodarowania. Jeżeli dany teren zostanie przeznaczony do wydzierżawienia, to zostanie on umieszczony w wykazie nieruchomości, podanym do publicznej wiadomości.


Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców:

Nabycie przez cudzoziemca na własność lub w użytkowanie wieczyste nieruchomości, niezależnie od tego kto jest jej właścicielem, wymaga uprzednio uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Z obowiązku uzyskania zezwolenia zwolnieni są obywatele i przedsiębiorcy państwa należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, za wyjątkiem nieruchomości:

§   rolnych i leśnych przez okres 12 lat od dnia przystąpienia Polski do unii Europejskiej

§   drugiego domu przez okres 5 lat od dnia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej

Kwestie związane z nabywaniem nieruchomości przez cudzoziemców reguluje ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758, z późn. zm).

§   Cudzoziemcem w rozumieniu wyżej wymienionej ustawy (art. 1 ust. 2) jest:
osoba fizyczna nie posiadająca obywatelstwa polskiego

§   osoba prawna mająca siedzibę za granicą

§   nieposiadająca osobowości prawnej spółka osób fizycznych lub osób prawnych, mająca siedzibę za granicą, utworzona zgodnie z ustawodawstwem państw obcych

§   osoba prawna i spółka handlowa nieposiadająca osobowości prawnej mająca siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kontrolowana bezpośrednio lub pośrednio przez osoby lub spółki wyżej wymienione.


W przypadku spółki handlowej za spółkę kontrolowaną uważa się (art. 1 ust. 3) spółkę, w której cudzoziemiec lub cudzoziemcy dysponują bezpośrednio lub pośrednio powyżej 50% głosów na zgromadzeniu wspólników lub na walnych zgromadzeniu akcjonariuszy, także jako zastawnicy, użytkownicy lub na podstawie porozumień z innymi osobami, albo w przypadku gdy cudzoziemiec:

§   jest uprawniony do powoływania lub odwoływanie większości członków zarządu innej spółki kapitałowej (spółki zależnej) albo spółdzielni (spółdzielni zależnej) także na podstawie porozumień z innymi osobami

§   jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków rady nadzorczej innej spółki kapitałowej (spółki zależnej) albo spółdzielni (spółdzielni zależnej) także na podstawie porozumień z innymi osobami

§   dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej, albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami.

Nabycie przez cudzoziemca na własność lub w użytkowanie wieczyste nieruchomości niezależnie od tego kto jest jej właścicielem, wymaga uprzednio uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji .

Ponadto (art. 3e) zezwolenia MSWiA wymaga nabycie lub objęcie przez cudzoziemca udziałów lub akcji:

§   w spółce handlowej z siedzibą w Polsce, będącej właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości, a także każda inna czynność prawna dotycząca udziałów lub akcji, jeżeli w ich wyniku spółka stanie się spółką kontrolowaną,

§   w spółce handlowej z siedzibą w Polsce, będącej właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości, jeżeli ta spółka jest spółką kontrolowaną, a udziały lub akcje nabywa lub obejmuje cudzoziemiec nie będący udziałowcem lub akcjonariuszem spółki.

Wymóg uzyskania zezwolenia nie obejmuje przypadków, gdy akcje spółki zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub gdy spółka jest właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości, na której nabycie nie musiała uzyskać zezwolenia. Dotyczy to - z wyjątkiem nieruchomości położonych w strefie nadgranicznej oraz gruntów rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha - następujących przypadków:

§   nabycia samodzielnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu ustawy z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 8 0, poz. 903, z późn. zmianami),

§   nabycia samodzielnego lokalu użytkowego o przeznaczeniu garażowym lub udziału w takim lokalu, jeżeli jest to związane z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych nabywcy lub właściciela nieruchomości lub samodzielnego lokalu mieszkalnego,

§   przez spółkę, na jej cele statutowe, nieruchomości nie zabudowanych na obszarach miejskich, których łączna powierzchnia w całym kraju nie przekracza 0,4 ha.

Przepisów ustawy nie stosuje się do  przekształcania spółki handlowej w rozumieniu przepisów tytułu IV działu III ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz do nabywania nieruchomości w drodze dziedziczenia ustawowego (art. 7 ust. 1 i 2).

Obowiązująca ustawa przewiduje (art. 8 ust. 1), wyjątki od obowiązku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dotyczą one:

§   nabycia samodzielnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903, z późn. zmianami),

§   nabycia samodzielnego lokalu użytkowego o przeznaczeniu garażowym lub udziału w takim lokalu, jeżeli jest to związane z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych nabywcy lub właściciela nieruchomości lub samodzielnego lokalu mieszkalnego,

§   nabycia nieruchomości przez cudzoziemca zamieszkującego w Rzeczpospolitej Polskiej co najmniej 5 lat od udzielenia mu zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,

§   nabycia nieruchomości przez cudzoziemca, będącego małżonkiem obywatela polskiego i zamieszkującego w Rzeczpospolitej Polskiej co najmniej 2 lata od udzielenia mu zezwolenia na osiedlenie się, lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, które w wyniku nabycia będą stanowić wspólność ustawową małżonków,

§   nabycia przez cudzoziemca nieruchomości, jeżeli w dniu nabycia jest uprawniony do dziedziczenia ustawowego po zbywcy nieruchomości, a zbywca nieruchomości jest jej właścicielem lub wieczystym użytkownikiem co najmniej 5 lat,

§   nabycia przez podmiot, o którym mowa w wyżej wymienionym pkt. d) definicji cudzoziemca, na jego cele statutowe, nieruchomości niezabudowanych, których łączna powierzchnia w całym kraju nie przekracza 0,4 ha na obszarze miast,

§   nabycia nieruchomości przez cudzoziemca, będącego bankiem i jednocześnie wierzycielem hipotecznym, w trybie przejęcia nieruchomości na własność w wyniku bezskutecznej licytacji w postępowaniu egzekucyjnym,

§   nabycia lub objęcia przez bank będący osobą prawną określoną w wyżej wymienionym pkt. d) definicji cudzoziemca, akcji lub udziałów w spółce kontrolowanej z siedzibą na terytorium RP, będącej właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości, w związku z dochodzeniem przez ten bank roszczeń wynikających z dokonanych czynności bankowych.

Powyższe wyjątki nie mają zastosowania do nieruchomości położonych w strefie nadgranicznej oraz gruntów rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha (art. 8 ust. 3).

Ponadto zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nie wymaga uzyskanie przez cudzoziemca nieruchomości gruntowej gminy lub Skarbu Państwa w formie użytkowania, najmu czy dzierżawy.

Nie jest wymagane (art. 8 ust. 2) uzyskanie zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców będących obywatelami lub przedsiębiorcami państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z wyjątkiem:
1.
  nieruchomości rolnych i leśnych, przez okres 12 lat od dnia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej,
2.  drugiego domu ( tj. nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową lub na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, która to nieruchomość nie będzie stanowić stałego miejsca zamieszkania cudzoziemca; nie dotyczy to jednak nabycia samodzielnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu przepisów ustawy o własności lokali) przez okres 5 lat od dnia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Jeżeli jednak nieruchomości rolne były dzierżawione, a umowa dzierżawy zawarta została z datą pewną, okres przejściowy liczony jest następująco (art. 8 ust. 2a): 

§   w województwach dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubuskim, opolskim, pomorskim, warmińsko - mazurskim, wielkopolskim, zachodnio - pomorskim (tzw. ściana zachodnia) - cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości rolne po upływie 7 lat od dnia zawarcia umowy dzierżawy z datą pewną , jeżeli przez ten okres osobiście prowadzili na tej nieruchomości działalność rolniczą oraz legalnie zamieszkiwali na terytorium RP,

§   w województwach lubelskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim, podkarpackim, podlaskim, śląskim, świętokrzyskim (tzw. ściana wschodnia) - cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości rolne po upływie 3 lat od dnia zawarcia umowy dzierżawy z datą pewną, jeżeli przez ten okres osobiście prowadzili na tej nieruchomości działalność rolniczą oraz legalnie zamieszkiwali na terytorium RP.

Należy zauważyć, że te preferencyjne okresy przejściowe nie dotyczą nieruchomości leśnych.

Preferencyjne okresy dotyczą także możliwości nabycia bez zezwolenia drugiego domu. Otóż zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli drugi dom nabywa cudzoziemiec (obywatel państwa członkowskiego EOG), który:

§   legalnie i nieprzerwanie przez okres co najmniej 4 lat zamieszkuje na terytorium RP, lub

§   jeżeli nabycie następuje w celu wykonywania działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług turystycznych.


Procedura
Zezwolenie wydaje w drodze decyzji administracyjnej minister właściwy do spraw wewnętrznych (MSWiA), pod warunkiem nie wniesienia sprzeciwu przez Ministra Obrony Narodowej, a w przypadku nieruchomości rolnych - pod warunkiem nie wniesienia sprzeciwu dodatkowo przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi.  Ewentualny sprzeciw ma być wyrażany w drodze postanowienia, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wystąpienia ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Tylko w szczególnie uzasadnionych wypadkach minister właściwy do spraw wewnętrznych - na wniosek organu, któremu przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu - przedłuża termin na zgłoszenie sprzeciwu do 2 miesięcy.

Zezwolenie na nabycie nieruchomości wydaje się na  wniosek cudzoziemca , jeżeli:

§   nabycie nieruchomości przez cudzoziemca nie spowoduje zagrożenia obronności, bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego, a także nie sprzeciwiają się temu

względy polityki społecznej i zdrowia społeczeństwa,

§   wykaże on, że zachodzą okoliczności potwierdzające jego więzi z Rzeczpospolitą Polską.

W postępowaniu związanym z nabyciem nieruchomości stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Zezwolenie jest ważne przez 2 lata od dnia wydania i należy się nim okazać przed zawarciem umowy przed notariuszem.

W uzasadnionych przypadkach, np. w sytuacji przystąpienia do przetargu dotyczącego danej nieruchomości można ubiegać się o uzyskanie przyrzeczenia wydania zezwolenia zwanego promesą. Promesa jest ważna 1 rok od jej wydania. W okresie ważności promesy minister Spraw Wewnętrznych i administracji nie może odmówić wydania zezwolenia, chyba że ulegnie zmianie stan faktyczny, istotny dla rozstrzygnięcia sprawy.

Wnioski wraz z załącznikami należy kierować drogą pocztową lub składać osobiście (bądź przez pełnomocnika) w biurze podawczym Departamentu Zezwoleń i Koncesji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 12:30 i 13:00 - 15:30, pod wskazanym adresem:


Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Departament Zezwoleń i Koncesji

ul. Domaniewska 36/38, 02-672 Warszawa

informacja na temat zezwoleń: tel. (0048-22) 60 159 98

Wykaz instytucji wydających opinie, uzgodnienia, warunki:

 

§   Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Jagiellończyka 8

66-400 Gorzów Wielkopolski

tel.  (095) 711 56 00


§   Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Jagiellończyka 8

66-400 Gorzów Wielkopolski

tel. (095) 7115 338

fax. (095) 7115 524


§   Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

ul. Podgórna 7

65-057 Zielona Góra

tel. 068 45 65 200

fax. 068 45 65 296


Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi

Tel. 068 45 65 448, 068 326 35 00,

fax. 068 45 65 414


§   Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Mickiewicza 12 b

66-400 Gorzów Wielkopolski

tel. (095) 722 60 57 centrala
tel. (095) 720 48 61 sekretariat
tel. (095) 722 64 17 Oddział Higieny Pracy, Oddział Higieny Radiacyjnej


§   Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Drezdenku

ul. Chrobrego 11

66-530 Drezdenko

tel. (095) 762 05 20
fax. (095) 762 08 99


§   Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

ul. Gorzowska 15

66-500 Strzelce Krajeńskie


§   ENEA Spółka Akcyjna

ul. Nowowiejskiego 11

60-967 Poznań


Grupa Energetyczna ENEA S.A. Oddział w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Gen. Sikorskiego 37

66-400 Gorzów Wielkopolski

tel. (095) 721 76 00


Zakład Obsługi Klienta Gorzów Wielkopolski

ul. Walczaka 31

66-400 Gorzów wielkopolski

tel. (095) 721 72 13, (095) 721 72 15

fax. (095) 721 72 22


§   Posterunek Energetyczny Strzelce Krajeńskie

ul. Al. Piastów 10

66-500 Strzelce Krajeńskie

tel. (095) 763 29 11


§   Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Zakład Gazowniczy Szczecin Rozdzielnia Gazu Drezdenko

ul. Niepodległości 17

66-530 Drezdenko

tel. (095) 762 09 94


§   Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Oddział w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Myśliborska 52

66-400 Gorzów wielkopolski

tel./fax. (095) 728 59 31


§   Telekomunikacja Polska S.A.

Telefoniczne Centrum Obsługi Klientów Biznesowych

tel. (0048) 93 30


§   Zarząd Dróg Powiatowych

ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7

66-500 Strzelce Krajeńskie

tel./fax. 095 763 42 50


§   Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich,

Referat Gospodarki Komunalnej, ochrony środowiska i rolnictwa

ul. Al. Wolności 48

66-500 Strzelce Krajeńskie

tel. 095 763 11 30

fax. 095 763 32 94


§   Powiatowa Komenda Policji w Strzelcach Krajeńskich

ul. Brzozowa 1

66-500 Strzelce Krajeńskie

tel. 997 lub 095 763 10 95


§   Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

ul. Wyzwolenia 7

66-500 Strzelce Krajeńskie

tel. (095) 763 96 50

fax. (095) 763 96 60