Bezpłatne komunikaty Bezpłatne sms-y Lubuska Unia Światłowodowa Odbiór odpadów gabarytowych Kursy dla seniorów Użytkowanie wieczyste Harmonogram wywozu odpadów Audio przewodnik

Bezpłatne komunikaty

Zainstaluj darmową aplikację i bądź na bieżąco z ważnymi informacjami. Kliknij na baner aby uzyskać więcej informacji.

Bezpłatne sms-y

Bezpłatne informacje o awariach prądu, przerwach w dostawie wody i innych ważnych wydarzeniach na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie

Lubuska Unia Światłowodowa

Zobacz na jakiem etapie są prace instalatorskie w naszej gminie w ramach Programu Polska Cyfrowa.

Odbiór odpadów gabarytowych

Terminy wywozów odpadów gabarytowych z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie - kliknij na grafikę, aby zobaczyć harmonogram.

Kursy dla seniorów

Kursy dla osób 65+ z obsługi nowych technologii. Więcej informacji po kliknięciu na baner.

Użytkowanie wieczyste

Informacja w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

Harmonogram wywozu odpadów

1 listopada 2018 roku nastąpiły zmiany w harmonogramie wywozu odpadów na terenie naszej gminy. Po więcej należy kliknąć na baner po prawej stronie.

Audio przewodnik

Od teraz możesz samodzielnie zwiedzać miasto. Skorzystaj z darmowego audio przewodnika po najciekawszych miejscach w Strzelcach Krajeńskich
PL EN DE

Uznanie żołnierza za sprawującego bezpośrenią opiekę nad członkiem rodziny

Podstawa prawna: art. 39a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.)


I. WYMAGANE DOKUMENTY

1. "Wniosek o uznanie za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny"

pobierz wniosek


2. Załączniki:


1. Jeżeli zachodzi konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad osobą, która nie ukończyła szesnastego roku życia albo ukończyła siedemdziesiąty piąty rok życia:


a) oświadczenie woli osoby, która ukończyła siedemdziesiąty piąty rok życia, wymagającej bezpośredniej opieki poborowego o konieczności sprawowania tej opieki, jeżeli osoba ta posiada pełną zdolność do czynności prawnych

pobierz oświadczenie


b) oświadczenie poborowego, żołnierza zawierające wyszczególnienie członków rodziny osoby, wobec której zachodzi konieczność sprawowania bezpośredniej opieki przez poborowego, bliższych lub równych stopniem pokrewieństwa wobec tej osoby, w tym imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa w stosunku do osoby wymagającej opieki, datę urodzenia i miejsce zamieszkania

pobierz oświadczenie


2. Jeżeli zachodzi konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad osobą całkowicie niezdolną do pracy i samodzielnej egzystencji:


a) ostateczne orzeczenie o uznaniu osoby wymagającej opieki za całkowicie niezdol­ną do pracy i samodzielnej egzystencji wydane na podstawie ustawy z dnia 17 gru­dnia 1988 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 z późn. zm.), ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubez­pieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25, z późn. zm.), ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66, z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzenie emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67, z późn. zm.) lub zaliczoną do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.),


b) oświadczenie woli osoby wymagającej bezpośredniej opieki o konieczności sprawowania tej opieki, jeżeli osoba ta posiada pełną zdolność do czynności prawnych
pobierz oświadczenie


c) oświadczenie poborowego zawierające wyszczególnienie członków rodziny osoby, wobec której zachodzi konieczność sprawowania bezpośredniej opieki przez poborowego-żołnierza, bliższych lub równych poborowemu - żołnierzowi stopniem pokrewieństwa wobec tej osoby, w tym imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa w stosunku do osoby wymagającej opieki, datę urodzenia i miejsce zamieszkania

pobierz oświadczenie


3. W przypadku złożenia wniosku przez pełnoletniego członka rodziny poborowego - żołnierza, dodatkowo pisemną zgodę poborowego na uznanie go za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny


3. Do wglądu: dowody osobiste zainteresowanych osób


II. OPŁATY:
Nie pobiera się.


III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 7 dni.


IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Kierownik USC.


V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Poborowy - żołnierz wnosi odwołanie do Wojewody Lubuskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie UM w Strzelcach Kraj.). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


VI. UWAGI:

1. Przyjmowane są podania od poborowych i żołnierzy zameldowanych w gminie Strzelce Kraj. na pobyt stały lub pobyt czasowy trwającego dłużej niż 3 miesiące.


2. Przy składaniu wniosku należy posiadać oryginały załączników.


W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia u prowadzącego sprawę.