Odpady - harmonogram Ograniczenia w pracy urzędu Nowe ograniczenia Koronawirus Koronawirus Decyzje podatkowe 2020 Bezpłatne komunikaty Lubuska Unia Światłowodowa Użytkowanie wieczyste Odbiór odpadów gabarytowych Kursy dla seniorów Audio przewodnik

Odpady - harmonogram

Harmonogram wywozu odpadów na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie od 1 do 30 kwietnia 2020

Ograniczenia w pracy urzędu

Z uwagi na realne zagrożenie zarażenia koronawirusem, urząd będzie niedostępny dla interesantów. Ograniczenia obejmą również jednostki podległe.

Nowe ograniczenia

Wszystkie inne działania poza wyjściem do pracy, apteki, wyprowadzenia psa na spacer - odłóżmy na później - mówi premier.

Koronawirus

Zawieszenie zajęć w szkołach, przedszkolach, żłobkach. Czytaj więcej na stronie www.gov.pl

Koronawirus

Zapoznaj się z informacjami rządu na temat koronawirusa.

Decyzje podatkowe 2020

Dlaczego każdy współwłaściciel dostaje osobną decyzję?

Bezpłatne komunikaty

Zainstaluj darmową aplikację i bądź na bieżąco z ważnymi informacjami. Kliknij na baner aby uzyskać więcej informacji.

Lubuska Unia Światłowodowa

Zobacz na jakiem etapie są prace instalatorskie w naszej gminie w ramach Programu Polska Cyfrowa.

Użytkowanie wieczyste

Informacja w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

Odbiór odpadów gabarytowych

Terminy wywozów odpadów gabarytowych z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie - kliknij na grafikę, aby zobaczyć harmonogram.

Kursy dla seniorów

Kursy dla osób 65+ z obsługi nowych technologii. Więcej informacji po kliknięciu na baner.

Audio przewodnik

Od teraz możesz samodzielnie zwiedzać miasto. Skorzystaj z darmowego audio przewodnika po najciekawszych miejscach w Strzelcach Krajeńskich
PL EN DE
Zawieszone zajęciach w szkołach, przedszkolach i żłobkacch oraz organizacja imprez artystycznych i rozrywkowych.

Pokrywanie należności mieszkaniowych żołnierzom

Podstawa prawna: art. 131 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.) oraz § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu pokrywania należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin
(Dz. U. Nr 116, poz. 1238 z późn. zm.).


I. WYMAGANE DOKUMENTY


1.  "Wniosek o pokrywanie należności mieszkaniowej" :

       pobierz wniosek


2.  Oświadczenia :
       pobierz oświadczenie


  oraz
       pobierz oświadczenie


3.        Załączniki:

 • zaświadczenie organu administracji budynku lub spółdzielni budownictwa mieszkaniowego stwierdzające, że żołnierz jest najemcą lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji administracyjnej albo zajmuje spółdzielczy lokal mieszkalny, oraz określające wysokość należności mieszkaniowych, z podaniem rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat,

 • cywilnoprawną umowę najmu lokalu mieszkalnego ze wskazaniem wysokości należności mieszkaniowych oraz oświadczenie wynajmującego określające termin i formę płatności należności mieszkaniowych,

 • akt nottahomany (potwierdzoną kopię) ustanawiającą lokal mieszkalny albo dom mieszkalny jako przedmiot odrębnej własności żołnierza, a także decyzję właściwych organów o zobowiązaniach pieniężnych z tytułu jego posiadania,

 • zaświadczenie właściwego wojskowego komendanta uzupełnień lub dowódcy jednostki wojskowej stwierdzające pełnienie (odbywanie) służby przez żołnierza oraz podające okres, na jaki został on powołany do pełnienia (odbycia) tej służby,

 • decyzję o uznaniu żołnierza (poborowego) za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny albo za osobę samotną,

 • oświadczenie żołnierza, że lokal (dom) mieszkalny nie zostanie oddany w najem, podnajem lub do bezpłatnego używania.

 • pełnomocnictwo (oryginał lub urzędowy poświadczony odpis) jeżeli takie zostało ustanowione,

 • zaświadczenie o zameldowaniu żołnierza na pobyt stały w zajmowanym lokalu,

 • oświadczenie wynajmującego o jego miejscu zamieszkania i adresie lub rachunku bankowym.

4. Do wglądu:

 • dowód osobisty składającego wniosek (żołnierza lub pełnomocnika),

II. OPŁATY:


 • wniosek i załączniki - zwolnione od opłat

 • pełnomocnictwo - opłata skarbowa 15,- zł.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni.


IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Kierownik USC.


V.  TRYB ODWOŁAWCZY:
Żołnierz oraz poborowy z kartą powołania do wojska wnosi odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie UM w Strzelcach Kraj.). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


VI. UWAGI :

1. Należność mieszkaniowa może być pokrywana żołnierzom żonatym, jak i samotnym,


2. Jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika, to pełnomocnictwo powinno zawierać oświadczenie pełnomocnika iż pełnomocnictwo przyjmuje, oraz że pełnomocnictwo nie zostało cofnięte, a mocodawca żyje. Oświadczenie to powinno być podpisane przez pełnomocnika i opatrzone przez niego datą.


3. Przy składaniu wniosku należy posiadać oryginały załączników.


4. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w sekretariacie UM w Strzelcach  Kraj.