Akcja Lato Urząd Miejski w Strzelcach Ograniczenia w pracy urzędu Koronawirus Tarcza Antykryzysowa Koronawirus Decyzje podatkowe 2020 Bezpłatne komunikaty Lubuska Unia Światłowodowa Użytkowanie wieczyste Odbiór odpadów gabarytowych Kursy dla seniorów Audio przewodnik

Akcja Lato

Kochane dzieci, drodzy rodzice! Zapraszamy na zajęcia warsztatowe w ramach Akcji Lato 2020

Urząd Miejski w Strzelcach

Od 12 maja 2020 ponowne otwarcie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich. Możliwość bezpośredniego załatwienia sprawy z konkretnym pracownikiem.

Ograniczenia w pracy urzędu

Z uwagi na realne zagrożenie zarażenia koronawirusem, urząd będzie niedostępny dla interesantów. Ograniczenia obejmą również jednostki podległe.

Koronawirus

Jak załatwić sprawę w strzeleckim urzędzie? Jak postępować w trakcie pandemii?

Tarcza Antykryzysowa

Dowiedz się jaką pomoc przygotował dla Ciebie i twojej firmy Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Koronawirus

Zapoznaj się z informacjami rządu na temat koronawirusa.

Decyzje podatkowe 2020

Dlaczego każdy współwłaściciel dostaje osobną decyzję?

Bezpłatne komunikaty

Zainstaluj darmową aplikację i bądź na bieżąco z ważnymi informacjami. Kliknij na baner aby uzyskać więcej informacji.

Lubuska Unia Światłowodowa

Zobacz na jakiem etapie są prace instalatorskie w naszej gminie w ramach Programu Polska Cyfrowa.

Użytkowanie wieczyste

Informacja w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

Odbiór odpadów gabarytowych

Terminy wywozów odpadów gabarytowych z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie - kliknij na grafikę, aby zobaczyć harmonogram.

Kursy dla seniorów

Kursy dla osób 65+ z obsługi nowych technologii. Więcej informacji po kliknięciu na baner.

Audio przewodnik

Od teraz możesz samodzielnie zwiedzać miasto. Skorzystaj z darmowego audio przewodnika po najciekawszych miejscach w Strzelcach Krajeńskich
PL EN DE

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody nieożywionej - głazy narzutowe (eratyki)


Występujące na terenie gminy Strzelce Krajeńskie głazy narzutowe są pozostałością po zlodowaceniu środkowoeuropejskim zwanym także zlodowaceniem Warty. Czas tego glacjału (zlodowacenia) jest określany na 200-130 tysięcy lat temu. Głazy narzutowe wpisują się w krajobraz charakterystyczny dla gminy określony przez formy pochodzenia lodowcowego, jak na przykład moreny i jeziora polodowcowe. Na uwagę zasługują następujące głazy narzutowe:


  • przy drodze ze Strzelec Krajeńskich do Gardzka

  • przy drodze z Bobrówka do Machar

  • znajdujący się w lesie położonym obok wsi Żabicko

 

Głazy narzutowe

Informator "Głazy narzutowe"


Bobrówko

 

d8cd779c367b57d7d587ab50b0283adc.JPG

Głaz narzutowy w Bobrówku zlokalizowany jest na terenie pola uprawnego, na południowym stoku wyniesienia morenowego, po północnej stronie drogi prowadzącej z Bobrówka do Machar. Historyczna nazwa kamienia to Breiter Stein (szeroki kamień) jest niemal identyczna z niemiecką nazwą (Breitenstein) pobliskiego Bobrówka. Wskazuje to, że także w średniowieczu, gdy zakładano miejscowość, głaz stanowił jeden z elementów organizujących przestrzeń jej ówczesnych mieszkańców. Obecnie obiekt ten zyskał nazwę zwyczajową Leżący Słoń.

Głaz stanowi bryła gnejsu plagioklazowo-biotytowego. Charakteryzuje się on znacznymi rozmiarami: długość dochodzi do 7,90 m, maksymalna szerokość sięga 3,9 m, a wysokość 1,2 m. Na powierzchni głazu znajdują się liczne ślady wierceń i obłupań, działalności mającej na celu rozbicie głazu i usunięcie go z pola uprawnego. Prawdopodobnie pochodzą one z czasu funkcjonowania w Macharach Państwowego Gospodarstwa Rolnego.

Podczas badań założono wykop sondażowy o szerokości od 0,4 m do 2 m od krawędzi kamienia. W trakcie eksploracji, wokół całego głazu stwierdzono ślady stosunkowo niedawnego wykopu, na co wskazywały fragmenty cegieł i potłuczonych butelek. Uznano, że - podobnie jak ślady kruszenia - są to pozostałości po nieudanej próbie usunięcia głazu. Po wschodniej stronie wykop ten zasypany był gruzem i kamieniami, które tworzyły wielowarstwowy bruk. Poniżej uchwycono warstwę kilkucentymetrowej grubości próchnicy stanowiącą pozostałości zniszczonego obiektu archeologicznego. Rozpoznany układ stratygraficzny wskazuje, że nowożytny wkop zniszczył niemal całkowicie wcześniejsze nawarstwienia.

W trakcie badań znaleziono kilka krzemieni noszących ślady obróbki, datowanych na środkową epokę kamienia tzn. okres mezolitu przypadającego na VII-V tysiąclecie p.n.e. Wystąpiły one wokół całego głazu, skupiając się zwłaszcza po jego północnej stronie, w warstwie ornej oraz w obrębie bruku kamiennego. W wypełnisku rozpoznanego obiektu archeologicznego, a także bezpośrednio nad nim we współczesnym wykopie, znaleziono 29 fragmentów ceramiki kultury łużyckiej datowanych na okres halsztacki tj, ok. 700-500 p.n.e. Wśród nich znajdują się części grubościennego naczynia zasobowego o chropowatych powierzchniach. Wyróżniono także ułamki niewielkiej cienkościennej i czernionej misy. Poza tym znaleziono fragmenty naczyń o intensywnie czernionych wnętrzach. Ze względu na zniszczenie wcześniejszych nawarstwień przez współczesny wkop nie można określić kontekstu w jakim omawiane naczynia zostały złożone do ziemi. Ponadto znaleziono również jeden fragment polepy, tj. spieczonej gliny, która pierwotnie pokrywała elementy konstrukcji drewnianych. Znalezisko to wskazuje, że można się także liczyć z ich obecnością wokół głazu. Z kulturą łużycką można także wiązać znaleziska kilkudziesięciu krzemieni obrobionych przy zastosowaniu tzw. techniki łuszczeniowej. Zbiór ten obejmuje zarówno rdzenie, odłupki, wióry jak i okruchy, a być może także fragmenty narzędzi.


Żabicko

a5bc2d78275b4c60d0a407aeda96aad9.JPG

Głaz z Żabicka położony jest ok. 2 km na północny zachód od zabudowań wiejskich w obrębie lasu na terenie leśnictwa Buszów. Wśród okolicznych mieszkańców znany jest jako „Czarci Głaz". Jego maksymalna długość wynosi 4,4 m, szerokość dochodzi do 3,4 m, a wysokość do ok. 2,2 m. Na jego powierzchni natrafiono na ślady czterech nawierceń, prawdopodobnie stanowiących pozostałości po próbie rozbicia głazu. Wokół kamienia założono wykop o szerokości od 0,4 m do 1,8 m . Eksplorację znacznie utrudniały korzenie pobliskich drzew. Przy północno-zachodniej krawędzi głazu zalegał niewielki, utworzony z otoczaków, bruk kamienny. W tym przypadku jego geneza jest całkowicie naturalna - powstał w wyniku działania wody spływającej z topiącego się lodowca. W trakcie prac nie stwierdzono obecności obiektów archeologicznych, niemniej w warstwie humusu znaleziono kilkadziesiąt fragmentów krzemieni. Noszą one podobne ślady obróbki jak te znalezione przy głazie w Macharach. Można je więc analogicznie datować i łączyć z działalnością ludności kultury łużyckiej.

Badania archeologiczne w sąsiedztwie głazów narzutowych miały charakter pionierski. Dotychczasowe informacje o znaleziskach w ich sąsiedztwie pochodzą głównie od przypadkowych odkrywców. Zazwyczaj wiązało się to z niszczeniem głazów w celu pozyskania kamienia budowlanego. Prace w Macharach i Żabicku wykazały również pozostałości nowożytnych prób kruszenia tych obiektów. Podsumowując wyniki przeprowadzonych badań, należy stwierdzić, że oba głazy użytkowała ludność kultury łużyckiej w okresie halsztackim. Dodatkowo na stanowisku w Macharach znaleziono także ślady aktywności z okresu mezolitu. Charakter znalezisk, a przede wszystkim zniszczenia nawarstwień pradziejowych, uniemożliwi jednoznaczne określenie rodzaju tej działalności. Podobnej wielkości kamień znaleziono także we Wrocławiu-Partynicach na terenie cmentarzyska kultury łużyckiej. Zlokalizowany był na przecięciu ramion krzyża utworzonego przez cztery groby ciałopalne. Generalnie głazy tego typu zarówno obrobione jak i nieobrobione zazwyczaj łączone są ze sferą kultury duchowej, a więc wierzeniami, magią itp. Być może z pozostałościami takich praktyk mamy do czynienia także w przypadku kamieni w Bobrówku i Żabicku.

 

„ POMNIKI PRZYRODY ”

 

LP.
Pomnik Przyrody Miejsce położenia / występowania
1.
Głaz narzutowy – obwód 840 cm, wys. 3,4 m Gm. Strzelce Kraj., obr. ewid. Gardzko, dz. nr 50, umiejscowiony na północny-zachód od wsi Gardzko, na skraju szosy do Strzelec Kraj.
2. Dąb szypułkowy (Quercus robur) obwód: 590cm, wysokość ok. 30m Gm. Strzelce Krajeńskie, obr. ewid. Buszów, dz. Nr 5, własność: Skarb Państwa w zarządzie ANR. Rośnie na skraju plaży nad jeziorem Buszewo.
3. Dąb szypułkowy (Quercus robur) obwód 470cm, wysokość ok. 21m. Gm. Strzelce Krajeńskie, obr. ewid. Tuczno, dz. Nr 7, własność: Skarb Państwa w zarządzie ANR. Rośnie ok. 1,5km na północ od Tuczna, na poboczu szosy z Tuczna do Chłopowa.
4. Lipa drobnolistna (Tilia cordata) obwód 285cm, wysokość ok. 21m. Gm. Strzelce Krajeńskie, obr. ewid. Tuczno, dz. Nr 2/12, własność: Skarb Państwa w zarządzie Dróg Państwowych. Rośnie w Tucznie na rozjeździe dróg przy sklepie spożywczym.
5. Dąb szypułkowy (Quercus robur) obwód 580cm, wysokość ok. 23m. Gm. Strzelce Krajeńskie, obr. ewid. Danków, dz. Nr 108, własność: osoba fizyczna. Rośnie w Dankowie na posesji Nr 11, blisko brzegu jeziora Wielgie.
6. Lipa drobnolistna (Tilia cordata) obwód 580cm, wysokość ok. 23m. Gm. Strzelce Krajeńskie, obr. ewid. Gardzko, dz. Nr 191, własność: osoba fizyczna.
7. Skupienie drzew - 2 Dęby szypułkowe (Quercus robur) obwód: 470cm, 365cm, wysokość ok. 25m. Gm. Strzelce Krajeńskie, obr. ewid. Gardzko, dz. Nr 191, własność: osoba fizyczna.
8. Skupienie drzew - 3 Buki pospolite (Fagus silvatica) obwód: 360cm, 420cm, 460cm, wysokość od 27 do 30m. Gm. Strzelce Krajeńskie, obr. ewid. Gardzko, dz. Nr 344, własność: Skarb Państwa w zarządzie N-ctwa Strzelce Krajeńskie. Rosną w wąwozie przy drodze brukowanej z Gardzka do Zwierzyna ok. 2km na południe od Gardzka.
9. Dąb szypułkowy – obwód 630 cm, wys. 30 m Gm. Strzelce Kraj., obr. ewid. Buszów, dz. nr 259/16, własność Skarb Państwa w zarządzie Nadl. Strzelce Kraj., obr. leśny Wilanów, Leśnictwo Wielisławice, oddz. 186 f przy drodze z Wilanowa do Santoczna
10. Skupienia drzew – Żywotnik olbrzymi – 3 sztuki o obwodach: 190 cm, 220 cm, 230 cm, wysokości od 28 m Gm. Strzelce Krajeńskie, obr. ewid. Wielisławice, dz. nr 259/28, własność: Skarb Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie, obr. leśny Wilanów, Leśnictwo Wilanów, oddz. 203 a. Rosną na południe od mostu na rzece Pełcz we wsi Wilanów.
11. Klon jawor – obwód 510 cm, wysokość 28 m. Gm. Strzelce Krajeńskie, obr. ewid. Buszów, dz. nr 259/16, własność: Skarb Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie, obr. leśny Wilanów, Leśnictwo Wielisławice, oddz. 186 f. Rośnie na skraju lasu na południe od wsi Wilanów przy drodze do Santoczna.
12. Skupienie drzew – Lipa drobnolistna – 4 sztuki o obwodach od 360 do 450 cm, wysokość od 29 do 32 m. Gm. Strzelce Krajeńskie, obr. ewid. Ogardy, dz. nr 189/127, własność: Skarb Państwa w zarządzie ANR. Rosną w Ogardach w parku przed dawnym Klubem Prasy i Książki.
13. Klon jawor – obwód 505 cm, wysokość 21 m. Gm. Strzelce Krajeńskie, obr. ewid. Ogardy. Rośnie ok. 500 m na północny – wschód od wsi Ogardy przy drodze gminnej z Ogard na Ogardzki Młyn do Chomętowa.