Mammografia Harmonogram wywozu odpadów Bezpłatne sms-y Kursy dla seniorów Audio przewodnik Lubuska Unia Światłowodowa

Mammografia

Zapraszamy na bezpłatne* badania mammograficzne dla pań w wieku 50-69 lat. Mammobus będzie czekał na panie na rynku obok sądu w dniu 3 grudnia 2018 r.

Harmonogram wywozu odpadów

1 listopada 2018 roku nastąpiły zmiany w harmonogramie wywozu odpadów na terenie naszej gminy. Po więcej należy kliknąć na baner po prawej stronie.

Bezpłatne sms-y

Bezpłatne informacje o awariach prądu, przerwach w dostawie wody i innych ważnych wydarzeniach na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie

Kursy dla seniorów

Kursy dla osób 65+ z obsługi nowych technologii. Więcej informacji po kliknięciu na baner.

Audio przewodnik

Od teraz możesz samodzielnie zwiedzać miasto. Skorzystaj z darmowego audio przewodnika po najciekawszych miejscach w Strzelcach Krajeńskich

Lubuska Unia Światłowodowa

Zadbaj, aby Twój dom został bezpłatnie podłączony do najszybszej sieci światłowodowej. Wystarczą 3 kroki: 1. Wejdź na stronę http://uniaswiatlowodowa.pl/dla_mieszkancow lub odwiedź Urząd Gminu i Punkt Informacji Turystycznej 2.
PL EN DE

Dołącz do nas

Nasze cele:


  Celem Związku i poszczególnych jednostek OSP jest w szczególności: działanie na rzecz ochrony życia, zdrowia i mienia przed pożarami, klęskami żywiołowymi i zagrożeniami ekologicznymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami, rzecznictwo i reprezentowanie członków Związku wobec organów administracji publicznej, wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej zleconych przez organy administracji publicznej, współtworzenie i opiniowanie aktów normatywnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej, działanie na rzecz ochrony środowiska, informowanie o występujących zagrożeniach pożarowych i innych zagrożeniach miejscowych oraz sposobach im zapobiegania, rozwijanie i upowszechnianie działalności kulturalnej, rozwijanie i krzewienie kultury fizycznej i sportu, organizowanie pożarniczego i obronnego wychowania dzieci i młodzieży.


  Ochotnicze Straże Pożarne użytkują około 16,5 tysiąca strażnic, najczęściej wybudowanych własnymi siłami, w połowie są to obiekty wielofunkcyjne służące całej społeczności. Wokół nich skupia się życie społeczne wsi i miasteczek. Pod patronatem OSP funkcjonuje około 800 orkiestr, 300 zespołów artystycznych, ponad 600 drużyn sportowych.


Jak wstąpić do Ochotniczej Straży Pozarnej?


Statut OSP przewiduje następujące formy członkostwa: członek Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, członek OSP, członek honorowy OSP, członek wspierający OSP.


Członkiem młodzieżowej drużyny pożarniczej może zostać osoba, która ukończyła 12 lat, uzyskała zgodę rodziców (prawnych opiekunów), wypełniła deklarację członkowską i złożyła przyrzeczenie. W wieku 16-18 lat można zostać wybranym do władz OSP. Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze działają najczęściej przy jednostkach OSP.


Członkiem OSP może zostać osoba pełnoletnia i nie pozbawiona praw publicznych (w szczególnym przypadku po ukończeniu 16 lat za zgodą przedstawicieli ustawowych). Należy złożyć deklarację członkostwa i złożyć przysięgę. Aby uczestniczyć w akcjach strażak musi zaliczyć kurs podstawowy oraz przejść badania lekarskie.


Członkiem honorowym zostaje osoba szczególnie zasłużona dla jednostki.


Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, która deklaruje chęć wsparcia finansowego lub w innej postaci dla jednostki OSP.


Zapisy przyjmują prezesi lub naczelnicy jednostek OSP.