Akcja Lato Urząd Miejski w Strzelcach Ograniczenia w pracy urzędu Koronawirus Tarcza Antykryzysowa Koronawirus Decyzje podatkowe 2020 Bezpłatne komunikaty Lubuska Unia Światłowodowa Użytkowanie wieczyste Odbiór odpadów gabarytowych Kursy dla seniorów Audio przewodnik

Akcja Lato

Kochane dzieci, drodzy rodzice! Zapraszamy na zajęcia warsztatowe w ramach Akcji Lato 2020

Urząd Miejski w Strzelcach

Od 12 maja 2020 ponowne otwarcie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich. Możliwość bezpośredniego załatwienia sprawy z konkretnym pracownikiem.

Ograniczenia w pracy urzędu

Z uwagi na realne zagrożenie zarażenia koronawirusem, urząd będzie niedostępny dla interesantów. Ograniczenia obejmą również jednostki podległe.

Koronawirus

Jak załatwić sprawę w strzeleckim urzędzie? Jak postępować w trakcie pandemii?

Tarcza Antykryzysowa

Dowiedz się jaką pomoc przygotował dla Ciebie i twojej firmy Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Koronawirus

Zapoznaj się z informacjami rządu na temat koronawirusa.

Decyzje podatkowe 2020

Dlaczego każdy współwłaściciel dostaje osobną decyzję?

Bezpłatne komunikaty

Zainstaluj darmową aplikację i bądź na bieżąco z ważnymi informacjami. Kliknij na baner aby uzyskać więcej informacji.

Lubuska Unia Światłowodowa

Zobacz na jakiem etapie są prace instalatorskie w naszej gminie w ramach Programu Polska Cyfrowa.

Użytkowanie wieczyste

Informacja w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

Odbiór odpadów gabarytowych

Terminy wywozów odpadów gabarytowych z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie - kliknij na grafikę, aby zobaczyć harmonogram.

Kursy dla seniorów

Kursy dla osób 65+ z obsługi nowych technologii. Więcej informacji po kliknięciu na baner.

Audio przewodnik

Od teraz możesz samodzielnie zwiedzać miasto. Skorzystaj z darmowego audio przewodnika po najciekawszych miejscach w Strzelcach Krajeńskich
PL EN DE

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna

25ffabbe8bc33cabb9577139d61beda3.jpg

ul. Okrężna 14
66-500 Strzelce Krajeńskie
Telefon:

Dyrektor mgr Bogusława Podolańczuk: (95) 763 91 93
e-mail: b.podolanczuk@pppstrzelce.pl
Sekretariat: (95) 763 22 47
strona internetowa: www.pppstrzelce.pl

e-mailsekretariat@pppstrzelce.plCzynna:

od poniedziałku do czwartku:  od 7:30 do 16:00
w piątki: od 7:30 do 15:00


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna udziela dzieciom (w wieku od urodzenia) i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.


Do zadań poradni należy w szczególności:


 1. wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, efektywności uczenia się, nabywania i rozwijania umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej,
 2. profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka,
 3. terapia zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych,
 4. pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej,
 5. prowadzenie edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,
 6. pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów.
 7. wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny;
 8. wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły.
 9. Poradnia realizuje zadania w szczególności przez:
 • diagnozę,
 • konsultację,
 • terapię,
 • psychoedukację,
 • rehabilitację,
 • doradztwo,
 • mediację,
 • interwencje w środowisku ucznia,
 • działalność profilaktyczną,
 • działalność informacyjną.


Korzystanie z pomocy udzielanej przez poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.


Poradnia wydaje opinie w sprawach:


 1. wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej oraz odroczenia rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego,
 2. pozostawienia ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na drugi rok w tej samej klasie,
 3. objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej,
 4. dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,
 5. zwolnienia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego,
 6. udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,
 7. przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy,
 8. przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, a także klasy pierwszej szkoły średniej na podbudowie programowej szkoły zasadniczej, szkoły policealnej i szkoły pomaturalnej, kandydata z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia;
 9. przystąpienia ucznia lub absolwenta z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się odpowiednio do sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, egzaminu maturalnego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia lub absolwenta;
 10. innych, określonych w odrębnych przepisach.


W poradniach są organizowane i działają, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, zespoły orzekające o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Poradnie działają w ciągu całego roku jako placówki, w których nie są przewidziane ferie szkolne

 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna jest placówką oświatową podlegającą nadzorowi pedagogicznemu  Lubuskiego Kuratora Oświaty.

Organem prowadzącym poradnię jest Starostwo Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego.