Koronawirus

Koronawirus

Zapoznaj się z informacjami rządu na temat koronawirusa.

PL EN DE

Numeracja porządkowa nieruchomości

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości

  1. Wymagane dokumenty:

a) kserokopia dokumentu potwierdzającego prawo do władania nieruchomością (akt nottahomany, wypis z księgi wieczystej, postanowienie sądu, umowa dzierżawy, itp.*)
b) dane o położeniu obiektu wraz z naniesionym wejściem do budynku (kopia mapy zasadniczej z inwentaryzacją powykonawczą budynku, projekt zagospodarowania działki*)
c) kserokopia protokołu odbioru budynku (w przypadku budynków nowo powstałych),
d) kserokopia decyzji o warunkach zabudowy (w przypadku budynków w trakcie budowy i prognozowanych do wybudowania)

* niepotrzebne skreślić

2. Opłaty:

  • Opłata skarbowa w wysokości 17 zł – wpłacana na konto w Lubusko-Wielkopolskim Banku Spółdzielczym O/Strzelce Krajeńskie nr 28836200050399181920000010 za nadanie numeru porządkowego nieruchomości
  • Dowód potwierdzający uiszczenie opłaty skarbowej należy dołączyć do składanego wniosku.

 

Podstawa prawna: załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

3. Termin odpowiedzi:

  • do 30 dni od dnia złożenia wniosku (art. 35 § 3 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego).

4. Osoba odpowiedzialna: inspektor ds. gospodarki komunalnej

5. Tryb odwoławczy: brak

6. Uwagi:

  • Odbiór zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości może nastąpić w jednej z dwóch form:

- osobiście przez wnioskodawcę

- za pośrednictwem poczty

  • O formie odbioru decyduje wnioskodawca

Podstawa prawna: art. 47a ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne
i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.)

Załączone pliki