Koronawirus

Koronawirus

Zapoznaj się z informacjami rządu na temat koronawirusa.

PL EN DE

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Aleja Piastów 13
tel: (95) 763 24 05, (95) 763 21 08
Fax: (95) 763 24 05

Dział Świadczeń Rodzinnych
tel: (95) 763 57 36
e-mail: mgopsstrzelcekr@neostrada.pl
www: MGOPS

Ośrodek Pomocy Społecznej czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przyjmuje interesantów w czwartki w godz. od 8.00 do 12.00

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną powołaną przez władze gminne do organizowania i świadczenia pomocy. Ośrodek realizuje cel pomocy społecznej, jakim jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, współpracuje z organizacjami społecznymi, Kościołami, fundacjami, stowarzyszeniami, szkołami, sądem i policją.

Prawo do pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej z powodu:

 • ubóstwa
 • sieroctwa
 • bezdomności
 • potrzeby ochrony macierzyństwa
 • bezrobocia
 • niepełnosprawności
 • długotrwałej choroby
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych
 • alkoholizmu lub narkomanii
 • trudności w przystosowaniu się do życia po opuszczeniu zakładu karnego
 • klęski żywiołowej i ekologicznej

Pomoc społeczna świadczona jest w formie:

  • pracy socjalnej
  • usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania
  • rzeczowej (posiłek, ubranie )
  • kierowania do domów pomocy społecznej
  • schronienia
  • sprawienia pogrzebu
  • finansowej ( zasiłki stałe, okresowe, celowe, celowe specjalne, pomoc państwa w zakresie dożywiania)

Wysokość udzielanej pomocy finansowej uzależniona jest od kryterium dochodowego, od dochodu rodziny, liczby osób ubiegających się o pomoc oraz możliwości finansowych Ośrodka.

Dochód kwalifikujący do udzielenia pomocy od dnia 01 października 2006r. :

  • na osobę samotnie gospodarującą wynosi 477,00 zł.
  • na osobę w rodzinie 351,00 zł.

Od dnia 01 maja 2004 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jako organ właściwy gminy wypłaca świadczenia rodzinne i od dnia 01 września 2005 roku zaliczki alimentacyjne.

Świadczenia rodzinne przyznaje się na wniosek osoby zainteresowanej. Prawo do świadczeń rodzinnych przyznaje się na okres zasiłkowy. W trakcje okresu od miesiąca w którym wpłynął wniosek wraz z wymaganą dokumentacją. Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się od daty złożenia wniosku do czasu ważności orzeczenia o niepełnosprawności. Prawo do zaliczki alimentacyjnej przysługuje od daty złożenia wniosku do komornika do końca okresu zasiłkowego.

O pomoc należy ubiegać się w Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

Jeżeli znalazłeś się w trudnej sytuacji życiowej, jeżeli masz jakiś problem z którym nie możesz sobie poradzić, jeżeli czujesz się zagubiony, potrzebujesz pomocy i porady- pamiętaj że w Twojej gminie działa Ośrodek Pomocy Społecznej.

Jego pracownicy to wszechstronnie przeszkoleni specjaliści, którzy pomogą Ci rozwiązać sprawy i problemy z zakresu :

  • przemoc w rodzinie
  • alkoholizmu i innych uzależnień
  • kłopotów z osobami zaburzonymi psychicznie, zniedołężniałymi fizycznie i umysłowo

Każdy z pracowników socjalnych pracuje w swoim rejonie opiekuńczym. Miasto i gmina podzielona jest na siedem rejonów opiekuńczych bo tylu pracowników socjalnych zatrudnionych jest w Ośrodku.

Ponadto w Ośrodku zatrudnionych jest osiem opiekunek, które sprawują opiekę nad chorym w domu.

Sprawy klientów załatwiane są bez zbędnej zwłoki. W sytuacjach wymagających postępowania dowodowego do 30 dni ( zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego) .

Podstawa prawna działania:

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2004r. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003r. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej ( Dz. U. z 2005r. Nr 86, poz. 732 z późn. zm.).
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).
5. Statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej