PL EN DE

Zakres Czynności Rady

Do właściwości Rady Miejskiej należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania Gminy, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej.


Do wyłącznej właściwości Rady należy :


  1. uchwalenie statutu gminy i statutu sołectwa;
  2. ustalenie wynagrodzenia burmistrza, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności;
  3. powoływanie i odwoływanie - na wniosek burmistrza, sekretarza oraz skarbnika Gminy, który jest głównym księgowym budżetu;
  4. powoływanie kierownika i zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego;
  5. powoływanie komisji dyscyplinarnych I i II instancji;
  6. uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium z tego tytułu;
  7. uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
  8. uchwalenie programów gospodarczych;
  9. ustalenie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki;
  10. podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych przepisach;
  11. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących:
    • określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej (do czasu określenia tych zasad burmistrz może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Rady Miejskiej),
    • emitowanie obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez burmistrza,
    • zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
    • ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych, zaciąganych przez burmistrza w roku budżetowym,
    • zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę,
    • ustalenia zasad gospodarowania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi oraz określania stawek czynszu za najem mieszkań,
    • tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
    • określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez burmistrza,
    • tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek.
  12. ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez burmistrza w roku budżetowym;
  13. określanie wysokości sumy, do której burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania;
  14. ustalanie cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego;
  15. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej i samorządowej;
  16. podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami, w tym uchwalenie statutu związku gminy oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku;
  17. podejmowanie uchwał w sprawach herbu Gminy, nazw ulic i placów publicznych, wznoszenia pomników;
  18. nadawanie honorowego obywatelstwa gminy;
  19. podejmowanie uchwał w sprawie współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku;
  20. podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń i społeczności lokalnych i regionalnych;
  21. podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów;
  22. powoływanie stałych i doraźnych komisji Rady do określonych zadań, ustalanie przedmiotu ich działania oraz składu osobowego;
  23. uchwalanie przepisów gminnych w granicach ustawowego upoważnienia;
  24. stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady.