PL EN DE

Klauzula informacyjna.

Uczestnicy obrad sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich.

Zgodnie z art. 20.1b ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. oraz art.18 ustawy o dostępie do informacji publicznej z 6 września 2001r. obrady Rady Miejskiej są transmitowane, retransmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Transmisja i nagrania z obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.strzelce.pl i na stronie internetowej gminy: www.strzelce.pl oraz w kanale youtube.

Zgodnie z art.5 ust.2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu między innymi ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorstwa.

Uczestnicząc w sesji Rady Miejskiej wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych w postaci wizerunku w myśl art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016r. - tzw. RODO.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Krajeńskich jest: Burmistrz Strzelec Krajeńskich z siedzibą przy ul. Aleja Wolności 48, 66-500 Strzelce Krajeńskie, e-mail: urzad@strzelce.pl, tel; +48 95 7631130;

 

2. Inspektorem ochrony danych osobowych (IDO) wyznaczonym przez ADO jest Pan Jerzy Jakubik, e-mail: inspektor-odo@strzelce.pl, tel: +48 95 7636311;

 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemach informatycznych i tradycyjnych w celu realizacji zawartych umów, wypełnienia obowiązku prawnego oraz realizacji zadań publicznych nałożonych na ADO, i innych na podstawie art. 6 RODO oraz szczegółowych przepisów prawa regulujących realizację zadań;

 

4. Szczegółowe podstawy prawne:

- art. 20.1b ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. ( Dz.U.2018.994 t.j.)

- art.18 ustawy o dostępie do informacji publicznej z 6 września 2001r. ( Dz.U.2018.1330.t.j.)

 

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym organom, uprawnionym na podstawie przepisów prawa;

 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;

 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji zadania i celu do którego były zbierane oraz zgodnie z instrukcją kancelaryjną i kategorią archiwalną Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt;

 

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprosto­wania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu;

9. Wymienione prawa mogą być ograniczone w sytuacjach, kiedy Urząd jest zobowiązany prawnie do przetwarzania danych w celu realizacji obowiązku ustawowego.

W przypadku transmisji i retransmisji obrad ograniczenia wynikać mogą również z braku możliwości technicznych.

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarza­nie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.