Koronawirus

Koronawirus

Zapoznaj się z informacjami rządu na temat koronawirusa.

PL EN DE

Pokrywanie należności mieszkaniowych żołnierzom

Podstawa prawna: art. 131 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.) oraz § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu pokrywania należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin
(Dz. U. Nr 116, poz. 1238 z późn. zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY

1. "Wniosek o pokrywanie należności mieszkaniowej" :

pobierz wniosek

2. Oświadczenia :

pobierz oświadczenie

oraz
pobierz oświadczenie

3. Załączniki:

 • zaświadczenie organu administracji budynku lub spółdzielni budownictwa mieszkaniowego stwierdzające, że żołnierz jest najemcą lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji administracyjnej albo zajmuje spółdzielczy lokal mieszkalny, oraz określające wysokość należności mieszkaniowych, z podaniem rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat,
 • cywilnoprawną umowę najmu lokalu mieszkalnego ze wskazaniem wysokości należności mieszkaniowych oraz oświadczenie wynajmującego określające termin i formę płatności należności mieszkaniowych,
 • akt nottahomany (potwierdzoną kopię) ustanawiającą lokal mieszkalny albo dom mieszkalny jako przedmiot odrębnej własności żołnierza, a także decyzję właściwych organów o zobowiązaniach pieniężnych z tytułu jego posiadania,
 • zaświadczenie właściwego wojskowego komendanta uzupełnień lub dowódcy jednostki wojskowej stwierdzające pełnienie (odbywanie) służby przez żołnierza oraz podające okres, na jaki został on powołany do pełnienia (odbycia) tej służby,
 • decyzję o uznaniu żołnierza (poborowego) za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny albo za osobę samotną,
 • oświadczenie żołnierza, że lokal (dom) mieszkalny nie zostanie oddany w najem, podnajem lub do bezpłatnego używania.
 • pełnomocnictwo (oryginał lub urzędowy poświadczony odpis) jeżeli takie zostało ustanowione,
 • zaświadczenie o zameldowaniu żołnierza na pobyt stały w zajmowanym lokalu,
 • oświadczenie wynajmującego o jego miejscu zamieszkania i adresie lub rachunku bankowym.

4. Do wglądu:

 • dowód osobisty składającego wniosek (żołnierza lub pełnomocnika),

II. OPŁATY:

 • wniosek i załączniki - zwolnione od opłat
 • pełnomocnictwo - opłata skarbowa 15,- zł.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Kierownik USC.

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Żołnierz oraz poborowy z kartą powołania do wojska wnosi odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie UM w Strzelcach Kraj.). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI :

1. Należność mieszkaniowa może być pokrywana żołnierzom żonatym, jak i samotnym,

2. Jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika, to pełnomocnictwo powinno zawierać oświadczenie pełnomocnika iż pełnomocnictwo przyjmuje, oraz że pełnomocnictwo nie zostało cofnięte, a mocodawca żyje. Oświadczenie to powinno być podpisane przez pełnomocnika i opatrzone przez niego datą.

3. Przy składaniu wniosku należy posiadać oryginały załączników.

4. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w sekretariacie UM w Strzelcach Kraj.