PL EN DE

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna

25ffabbe8bc33cabb9577139d61beda3.jpg

ul. Okrężna 14
66-500 Strzelce Krajeńskie
Telefon:

Dyrektor mgr Bogusława Podolańczuk: (95) 763 91 93
Sekretariat: (95) 763 22 47
Logopedzi: (95) 763 23 05

strona internetowa: www.pppstrzelce.pl

e-mail:ppp_strzelce@interia.pl, ppp1strzelce@interia.pl

Czynna:

od poniedziałku do czwartku: od 7:30 do 16:00
w piątki: od 7:30 do 15:00

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna udziela dzieciom (w wieku od urodzenia)
i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

Do zadań poradni należy w szczególności:

 1. wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, efektywności uczenia się, nabywania i rozwijania umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej,
 2. profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka,
 3. terapia zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych,
 4. pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej,
 5. prowadzenie edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,
 6. pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów.
 7. wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny;
 8. wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły.
 9. Poradnia realizuje zadania w szczególności przez:
 • diagnozę,
 • konsultację,
 • terapię,
 • psychoedukację,
 • rehabilitację,
 • doradztwo,
 • mediację,
 • interwencje w środowisku ucznia,
 • działalność profilaktyczną,
 • działalność informacyjną.

Korzystanie z pomocy udzielanej przez poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.

Poradnia wydaje opinie w sprawach:

 1. wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej oraz odroczenia rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego,
 2. pozostawienia ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na drugi rok w tej samej klasie,
 3. objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej,
 4. dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,
 5. zwolnienia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego,
 6. udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,
 7. przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy,
 8. przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, a także klasy pierwszej szkoły średniej na podbudowie programowej szkoły zasadniczej, szkoły policealnej i szkoły pomaturalnej, kandydata z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia;
 9. przystąpienia ucznia lub absolwenta z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się odpowiednio do sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, egzaminu maturalnego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia lub absolwenta;
 10. innych, określonych w odrębnych przepisach.

W poradniach są organizowane i działają, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, zespoły orzekające o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Poradnie działają w ciągu całego roku jako placówki, w których nie są przewidziane ferie szkolne

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna jest placówką oświatową podlegającą nadzorowi pedagogicznemu Lubuskiego Kuratora Oświaty.

Organem prowadzącym poradnię jest Starostwo Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego.