Bezpłatne sms-y

Bezpłatne sms-y

Bezpłatne informacje o awariach prądu, przerwach w dostawie wody i innych ważnych wydarzeniach na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie
PL EN DE
Twój kontakt w ważnej sprawie - kontakt@strzelce.pl

Zasady uzyskania zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego w Gminie Strzelce Krajeńskie

Zasady uzyskania zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego w Gminie Strzelce Krajeńskie

 

Zasady uzyskania zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887, z późn. zm.)

Informacje ogólne:

Placówkę wsparcia dziennego prowadzi :

 1. gmina,
 2. podmiot, któremu gmina zleciła realizacje tego zagania na podstawie art. 190 ustawy o wspieraniu rodziny systemie pieczy zastępczej.
 3. lub podmiot, który uzyskał zezwolenie Burmistrza Strzelec Krajeńskich.

Sposób postępowania podczas rejestracji:

- w celu uzyskania zezwolenia należy złożyć wypełniony pisemny wniosek

Do wniosku należy dołączyć:

 1. dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na terenie której placówka wsparcia dziennego ma prowadzić działalność;
 2. odpis z właściwego rejestru;
 3. oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON oraz numer identyfikacji podatkowej NIP;
 4. pozytywne opinie właściwego miejscowo komendanta powiatowego lub miejskiego Państwowej Straży Pożarnej i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie mieścić się placówka wsparcia dziennego oraz najbliższym jego otoczeniu, mając na uwadze specyfikę placówki;
 5. statut placówki wsparcia dziennego lub jego projekt;
 6. regulamin organizacyjny placówki wsparcia dziennego lub jego projekt;
 7. informacje o sposobie finansowania placówki wsparcia dziennego oraz o niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych i składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego nie podlega opłacie.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Strzelcach Kraj.

Al. Wolności 42

Sekretariat I piętro

Od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30

Zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego wydaje się na czas nieokreślony w formie pisemnej (decyzji)

Od tego momentu podmiot będzie podlegać nadzorowi gminy w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki w placówce wsparcia dziennego.

Odmowa wydania zezwolenia nastąpi w przypadku, gdy:

- podmiot nie spełnia warunków określonych w ustawie;

- wydano prawomocne orzeczenie zakazujące podmiotowi wykonywania działalności objętej zezwoleniem.

Zasady cofnięcia wydanego zezwolenia:

Jeżeli podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego:

 1. przestanie spełniać warunki określone w ustawi,
 2. nie przedstawi na żądanie Burmistrza Strzelec Krajeńskich w wyznaczonym terminie aktualnych dokumentów o których mowa w art. 19 ustawy o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej.

Burmistrz Strzelec Krajeńskich wyznacza dodatkowy termin na spełnienie tych warunków albo na dostarczenie wymaganych dokumentów lub informacji. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, Burmistrz Strzelec Krajeńskich cofa zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego.

Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy wydania zezwolenia w formie decyzji administracyjnej na prowadzenie placówki wsparcia dziennego lub o cofnięciu zezwolenia odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji Stronie.


Drukuj artykuł

Załączone pliki: