Bezpłatne sms-y

Bezpłatne sms-y

Bezpłatne informacje o awariach prądu, przerwach w dostawie wody i innych ważnych wydarzeniach na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie
PL EN DE
Twój kontakt w ważnej sprawie - kontakt@strzelce.pl

Zameldowanie na pobyt czasowy ponad trzy miesiące

1. Wymagane dokumenty:


- Wniosek "Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące" (odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka) pobierz wniosek

-dowód osobisty;

-książeczka wojskowa (dotyczy osób podlegających ewidencji wojskowej, nie dotyczy obywateli polskich posiadających pobyt stały za granicą);

-decyzja o przydziale lokalu (umowa najmu) lub akt własności budynku mieszkalnego (wypis z księgi wieczystej) lub w przypadku dziedziczenia- dodatkowo prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku -oryginały dokumentów;


2.  Termin załatwienia sprawy:

- od ręki


3.  Opłata:

- nie pobiera się


4.  Miejsce załatwienia sprawy:

- Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych, Tel. 095 763 63 04, lub 095 763 63 05


Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności ( Dz. U. z 2015r., poz. 3887 ze zm.).

Załączone pliki